КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ФАХІВЦІВ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: фахівці ринку праці, роботодавці, психічні стани, компетентнісний підхід, психологічний супровід, техніки психологічної допомоги, прийоми відновлення психоемоційних ресурсів

Анотація

У статті розглянуто психологічний супровід фахівців ринку праці як один із методів надання психологічної допомоги, що передбачає особистісно-орієнтоване спілкування спеціаліста, під час якого встановлюється і підтримується партнерський стиль спілкування, здійснюється спрямування особистісних ресурсів на мотивацію до пошуку можливих шляхів вирішення запитів. Визначено, що ситуація на ринку праці переживається людиною як максимально критична, яка часто призводить до серйозних негативних наслідків як в її психофізіології, так і в організації соціального життя. Проаналізовано рівні психологічної підтримки психоемоційного стану фахівця ринку праці: когнітивний (підвищення самооцінки, впевненості в собі, корекція уявлень про себе); мотиваційний (підвищення активності і мотивації у пошуку роботи, самопізнанні і саморозвитку, актуалізації потреби в роботі); емоційний (корекція емоційно-психологічного стану, розвиток умінь саморегуляції); поведінковий (формування навичок ефективних форм поведінки на ринку праці відповідно до індивідуально-психологічних особливостей та здатностей людини). Розглянуто теоретичну модель психологічного супроводу фахівця ринку праці: діагностика соціально-психологічних проблем; психологічне консультування; психокорекційна та психотерапевтична робота; психологічна реабілітація; професійно-психологічна підготовка до працевлаштування. Запропоновані техніки психологічної допомоги фахівцям ринку праці, розглянуто методичні прийоми із відновлення психоемоційних ресурсів та знань із психологічної самодопомоги. Закцентовано увагу на значущості принципів і прийомів фасилітаційної взаємодії у професійній діяльності особистості.

Посилання

1. Бегеза Л.Є. Психологія професійної аутоідентифікації лікаря (інтеріоризація, дефензивність, психопрофілактичні виміри) : дис. … д. психол. наук : 19.00.04. Харків. 425 с.
2. Глаголич С.Ю., Маркова М.В. Стан психоемоційної сфери волонтерів, діяльність яких пов’язана з забезпеченням військових в зоні бойових дій. Психіатрія, неврологія, медична психологія. 2018. Том 5, № 9. С. 93–100.
3. Маркова М.В., Росінський Г.С. Порушення здоров’я родини в учасників бойових дій у світлі концепції постстресової психологічної дезадаптації: клініко-психологічні прояви, механізми формування, засади психокорекції. Проблеми безперервної медичної науки та освіти. 2019. № 3(35). С. 5–9.
4. Петюх В.М. Мотивація активності безробітних на семінарах з техніки пошуку роботи. Регіональні перспективи. Мотивація ефективної праці в ринковій економіці. 2002. № 3-4. С. 120–122.
5. Калюжна Є.М. Тренінг самоефективності особистості: практичний інструментарій для психологів, коучів, тренерів. Херсон : Олді+, 2020. 224 с.
6. Калюжна Є.М. Я-концепція як ресурс досягнення цілісності та зрілості особистості. Психологія: Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Харків : ХНПУ, 2014. Вип. 48. С. 102–112.
7. Корчевна О.В. Психологічна підтримка безробітних у формуванні їхньої активності на ринку праці. Ринок праці та зайнятість населення. 2006. № 2(10).
8. Ляміна Л.Є. Цілі, форми та методи психологічної підтримки клієнтів служби зайнятості відповідно до ЄТОНН. Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 2002.
9. Маршавін Ю.М. Мотиваційний аспект забезпечення продуктивної зайнятості населення. Бюлетень Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 2002. № 2.
10. Пріб Г.А., Бегеза Л.Є. Професіогенез особистості: психо-соціальні аспекти. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць. 2019. № 2(16). С. 88–94.
11. Пріб Г.А., Лапинська Т.В. Подолання розладів адаптації як чинник успішного професійного розвитку та кар’єрного зростання в осіб, які працюють в умовах підвищеної стрессогенності. Психологічний часопис : збірник наукових праць. Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПНУ, 2019. № 11. Вип. 5. С. 237–252.
12. Раєвська Я.М. Теорія і практика професійного становлення фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії : монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець Панькова А.С., 2020. 348 с.
13. Раєвська Я.М. Вплив емоційного інтелекту на професійну успішність працівників державної служби зайнятості. Габітус. Вип. 25. 2021. С. 108 112.
14. Шапиро Ф. Психотерапия эмоциональных травм с помощью движений глаз: Основные принципы, протоколы и процедуры. Москва : Независимая фирма «Класс», 1998. 496 с.
15. Eric Vermetten. Post-traumatic stress disorder. R Yehuda. New England journal of medicine. 346(2). Р. 108–114.
16. Bessel A. van der Kolk. The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Viking, 2014. 464 pp.
17. Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S., Pfeifer, J. H., Way, B. M. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity to affective stimuli. Psychological Science, 18, 421–428.
18. Markova M., Falyova O. Health as a result of one’s own behaviour in women undergoing chronic stress. Psychological Perspectives on Health and Disease. Volume 1. Determinants of Somatic and Mental Health. Warsaw : UEHS Press (University of Economics and Human Sciences Press), 2019. P. 57–76.
Опубліковано
2022-08-16