Теоретичні аспекти розвитку впевненості у собі фахівця-початківця

  • Н.Ф. Шевченко
  • О.А. Шевченко
Ключові слова: впевненість у собі, рефлексивність, мотивація досягнення, автономність, копінг-стратегія

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних аспектів розвитку впевненості у собі вчителя-початківця. Впевненість у собі визначено як позитивне інтегроване ставлення до власних можливостей, яке забезпечує успішність сoцiaлiзaцiї, oсoбистiснoгo зростання та виявляється у психoлoгiчнoму здоров’ї фахівця. Розглянуто компоненти впевненості у собі: когнітивний, який представлений особистісною позицією людини щодо власної ефективності, усвідомленням своїх переваг і недоліків, високою самооцінкою та самоповагою; мoтивaцiйнo- афективний, який характеризує сміливість людини в соціальних контактах, вміння керувати своїми реакціями, виявляти спокій, стабільність і врівноваженість; поведінковий – забезпечує зовнішню реалізацію поведінкового репертуару впевненості у собі. Розкрито складові діяльності вчителя. Теоретичний аналіз психологічних характеристик професійної діяльності вчителя та його узгодження із структурою впевненості у собі дозволив визначити психологічні умови її розвитку у фахівців-початківців: рефлексивність, мотивація досягнення, автономність і копінг-стратегія.

Посилання

1. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура ; [пер. с англ. / Под ред. Н.Н. Чубарь].– СПб. : Евразия, 2000.– 320 с.
2. Бьюдженталь Д. Наука быть живым: диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии : учебное пособие по специальности «Психотерапия» / Д. Бьюдженталь. −М. : Класс, 1998. − 323 с.
3. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения / Т.О. Гордеева. – М. : Смысл ; Академия, 2006. — 336 с.
4. Лук’яненко В.В. Психологічні особливості становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці : дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / В. В. Лук’яненко. – К., 2011. – 269 с.
5. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / А. Маслоу. – [пер. с англ]. – СПб. : Питер, 2012. – 352с.
6. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. М. Митина. − М. : Академия, 2004. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование).
7. Просандєєва Л. Є. Психологічні засади розвитку самоцінності особистості в процесі соціалізації : автореф. дис. д. психол. наук : 19.00.07 / Людмила Євгенівна Просандєєва. – К., 2012. – 44 с.
8. Ромек В. Г. Уверенность в себе как социально-психологическая характеристика личности : дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Владимир Георгиевич Ромек. – Ростов-на-Дону : РГУ, 1997. – 251 с.
9. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки / М. В. Савчин . – К. : Україна-Віта, 1996. – 130 с.
10. Толкунова І. Феномен впевненості як детермінанта діяльності / І. Толкунова // Соціальна психологія. – 2006. –№ 3 (17).– C.102–107.
11. Хакимова Н.Р. Профессиональное самоопределение личности и психологические условия его реализации в ситуации смены профессиональной деятельности : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Нурия Равильевна Хакимова ; Кемерово, 2005 −179 с.
12. Хомчук О. П. Особистісні детермінанти розвитку впевненості у собі у підлітків : автореферат... канд. психол. наук, спец.: 19.00.07 / Олена Павлівна Хомчук. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2016. – 20 с.
13. Чернобровкіна В. А. Феномен внутрішньої свободи та його зв’язок з системою его-захисту особистості / В.А. Чернобровкіна // Актуальні проблеми психології. – 2012. – Т.12. – Вип. 14.– С. 270–278.
14. Шило О. С. Вплив рівня впевненості у собі на прояв креативності студентів педагогічних спеціальностей / О.С. Шило // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 853–861.
15. Щедровицкий Г. П. Мышление – Понимание – Рефлексия / Г.П. Щедровицкий. – М. : Наследие ММК, 2005. – 800 с.
16. Dworkin G. The theory and Practice of Autonomy / G. Dworkin. – Cambridge : Cambridge Unsversity Press, 1988. – 188 p.
Опубліковано
2018-11-01