СТАН ПОДРУЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РОДИНАХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СІМ’Ї ВНАСЛІДОК АДЮЛЬТЕРУ

  • С. С. Бондар Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: адюльтер, подружня взаємодія, життєдіяльність та функціонування родини, сімейна криза та конфлікт

Анотація

Стаття присвячена проблемі подружньої взаємодії в родинах з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок адюльтеру. Дослідження проведено серед 180 пар у «кризовому віці браку» з наявністю адюльтеру та без адюльтеру в сімейному анамнезі. За результатами дослідження, що проводилось за допомогою підходу трикомпонентної моделі любові Р. Стернберга, у парах з адюльтером виявлено порушення інтенсивності та рівноваги у взаємовідносинах, де пристрасть та близькість не розглядалась як такі, що зумовлюють зобов’язання. Бажання та інтереси в парі часто лежать у різних площинах. У парах, де пристрасть і близькість мали високу ступінь зобов’язань, вони ставали стримуючим чинником для факту адюльтеру. У парах з адюльтером виявлена невідповідність сподівань і складності в задоволенні потреб іншого. Проте там, де спостерігалося збереження довірчих відносин та «неруйнівних» порушень життєдіяльності в родині, пара об’єднувалася навколо проблеми адюльтеру. Навпаки, коли пара не витримувала емоційної напруги адюльтеру, це призводило до поглиблення проблем порушення функціонування родини, охолодження стосунків та розчарування. Аналіз спілкування в сім’ї методикою «Діагностика спілкування в сім’ї» Ю.Є. Альошина виявив, що в парах з адюльтером, що мають більший стаж сімейного життя, наявні більш глибокі порушення функціонування родини, а факт адюльтеру є «очікуваний», зі «свідомою налаштованістю» на нього. Тестом опису поведінки К. Томаса виявлено підґрунтя конфліктних та кризових ситуацій, де адюльтер «унаочнював» порушення взаємин і сімейної кризи (суперечливість вербальної і невербальної комунікації, маніпулювання партнером, блокування й спотворення передачі почуттів). Виокремлено варіанти перебігу конфліктів у парах: «уникнення», де фіксувалася готовність «жертвувати» власними інтересами та інтересами іншого; «суперництво» й «пристосування», де один був у «виграші», а інший «програвав»; «компроміс», де програвали обидва, без бажання «жертвувати» власними інтересами; «співробітництво», де вигравали обидва партнери без необхідності «жертвувати» власними інтересами. Встановлено зменшення неконструктивних форм поведінки в конфлікті («суперництво», «уникнення») у пар з більшим стажем спільного життя. У свою чергу «пристосування» зі стажем спільного життя збільшується, «компроміс» є відносно стабільним, а «співпраця» наростає.

Посилання

1. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 672 с.
2. Мєшковська О.А. Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв’язках і венеричних захворюваннях жінок : автореф. дис. … канд. мед. наук : 19.00.04 «Медична психологія». Харків : ХМАПО МОЗ України, 2005. 27 с.
3. Кришталь В.В., Андрух Г.П. Сексуальная гармония супружеской пары. Харьков : Велес, 1996. 160 с.
4. Prib H., Bondar S. Psychological and pcychoemotional disorders of family functioning. Psychological Prospects Journal. 2019. 34, 206–218. URL: https://doi.org/https://doi.org/10.29038/2227-1376-2019-34-206-218
5. Пил С., Бродски А. Любовь и зависимость ; пер. с англ. Москва : Институт Общегуманитарных исследований, 2005. 384 с.
6. Lee L. Sequences in Separation: A Framework for Investigating Endings of the Personal (Romantic) Relationship. Journal of Social and Personal Relationships. 1984. Vol. 1. P. 49–73.
7. Роджерс К. Психологія подружніх відносин. Можливі альтернативи / пер. з англ. В. Гаврилова. Москва : Изд-во Ексмо, 2001. 288 с. URL: http://socio.125mb.com/psihologiya-suprujeskih-otnosheniyvozmojnyie.html
8. Андрєєва Т.В. Психологія сучасної сім’ї : монографія. Санкт-Петербург : Речь, 2005. 436 с. URL: http://socio.125mb.com/psihologiya-sovremennoy-semi-monografiya-spb.html
9. Шевчишена О.В. Вплив соціально-психологічних установок на сімейне життя та виникнення конфліктів у молодій сім’ї. Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. Київ : ГНОЗІС, 2009. Т. ХІ. Ч. 2. С. 523–532.
10. Хлопоніна Н.Є. Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування. Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, З.Г. Кісарчук. Київ : Міленіум, 2003. Том 3: Консультативна психологія і психотерапія. Вип. 2. С. 132–137.
11. Воронина Т.Н., Лукьянов А.С. Психология супружеской измены: Причины, готовность, гендерные различия. Современные проблемы науки и образования. 2015. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22157
12. Sternberg Robert J. "Triangulating Love". In Oord, T. J. (ed.). The Altruism Reader: Selections from Writings on Love, Religion, and Science. West Conshohocken, PA: Templeton Foundation, 2007. Р. 332. ISBN 9781599471273.
13. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Изд. 2-е. Москва : Независимая фирма «Класс», 1999. 208 с.
14. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб. пособие / под ред. Д.Я. Райгородского. Самара : «Бахрах−М», 2001. 672 с.
15. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. Санкт-Петербург : ДиаСофтЮП, 2002. 608 с.
16. Levis R.A., Spanier G.B. Theorizing about the quality and stability of marriage. Contemporary theories about the family / W.R. Burr, R. Hill, F.I. Nye, I.L. Reiss (Eds.). New York : Free Press, 1979. Vol. 1. Р. 23–34.
Опубліковано
2020-11-05