Аналіз явища довіри в різних напрямах наукового знання

  • Н.Ф. Шевченко
  • О.Є. Цигика
Ключові слова: довіра, довіра до світу, довіра до себе, довіра до іншого, політична довіра

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз явища довіри в різних напрямах наукового знання. Висвітлено філософські, соціологічні, політологічні та психологічні підходи до розуміння поняття «довіра». Зокрема, в філософії довіру трактовано як  механізм  людських відносин, чинник формування суспільства. В політології розглянуто довіру як емоційно забарвлене ставлення людей до політичних інститутів, складову соціального капіталу громадянського суспільства. В соціології поняття довіри характеризовано як благодійну поведінку партнера, компоненту суспільних відносин, стратегію, яка допомагає впоратись з невпевненістю і контролювати майбутнє. В психології довіру визначено як базисний атитюд, основу ефективної самореалізації, базову установку, умову міжособистісних стосунків, відносин між людьми.

Посилання

1. Алексеева А. Уверенность, обобщенное доверие и межличностное доверие: критерии различения / А. Алексеева // «Социальная реальность» журнал социологических наблюдений и сообщений – Москва: Издательство Фонд «Общественное мнение» 2008. – Вип. 7. – С.85-­98.
2. Анпілова Д.В. Психологічне значення довіри для само актуалізації особистості в період ранньої дорослості / Д.В. Анпілова // «Проблеми сучасної психології» збірник наукових праць К-­ПНУ імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України – Камянець‐Подільський: Вид-­во К-­ПНУ імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 33. – С. 34‐46.
3. Василець Н.М. Довіра як підгрунтя толерантності у психолого педагогічній взаємодії / Н.М. Василець // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – Львів: Вид‐во ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 1. – С. 114-­121.
4. Віннікотт Д. Разговор с родителями / Д. Віннікотт / Пер. с англ. М.Н. Почукаевой, В.В. Тимофеева – Москва: Независимая фирма «Класс», 2001. – 79 с.
5. Доброхотов Р.О. Проблемы доверия в мировой политике: дис. канд. политич. наук: 23.00.04 / Р.А. Доброхотов / Институт философии российской академии наук – Москва, 2013. – 152 с.
6. Еріксон Е.Г. Детство и общество / Е.Г. Еріксон / Пер. и науч. ред.: А.А. Алексеев. 2-е изд., перераб. И доп. – СПб.: ИТД «Летний сад», 2000. – 415 с.
7. Єрмакова Н.О. Проблема довіри до себе у психоаналітичних концепціях розвитку особистості / Н.О. Єрмакова // Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна. – Харків: Вид-­во ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 45. – С.82­‐85.
8. Ішманова Г.Д. Доверие как политическая проблема: автореферат дис. канд. психол. наук / Г.Д. Ишманова / Кафедра политологии БГУ, 2001. — 18 с.
9. Кожем’якіна О.М. Довіра в сучасному соціумі / О.М. Кожем’якіна // Вісник Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України наук.-­практ. журн. – Київ: Вид-­во ІЕП НАНУ, 2011. – Вип. 1. -­ С. 48‐53
10. Куприйченко А.Б. Психология доверия и недоверия / А.Б. Куприйченко. -­ М.: Изд-­во «Институт психологии РАН», 2008. – 564 с.
11. Мамардашвили М. Необходимость себя (Лекции. Статьи. Философские заметки) / М. Мамардашвили . -­‐ М.: Изд-­во «Лабиринт», 1996. – 158 с.
12. Савченко І.Д. Довіра як міждисциплінарне поняття / І.Д. Савченко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки – Глухів: Вид-­во ГППУ ім. О. Довженка, 2011. – Вип. 18. – С. 144-­148.
13. Селигмен А. Проблема доверия. / А. Селигмен / Перевод с англ. И.И. Мюрберг, Л.В. Соболевой – Москва: Идея-­Пресс, 2002. — 256 с.
14. Скрипкина Т.П. Психология доверия: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Т.П. Скрипкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 264 с.
15. Столяр В.Ю. Доверие как феномен соціально‐экономической реальности: дис. канд. философ. наук: 09.00.11 / В.Ю. Столяр / Тверский государственный университет – Тверь, 2008. – 139 с.
16. Сукачов В.В. Педагогічна довіра як складова соціального капіталу громадянського суспільства: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.01 / В.В. Сукачов / Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара – Дніпропетровськ, 2005. – С 170 -­181.
17. Чабанна М.В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії / М.В. Чабанна // Магістеріум. Політичні студії. – Київ: Видавничий дім «Києво-­‐Могилянська академія», 2012. – Вип. 46. – С.8‐14.
18. Штомпка П. Доверие – основа общества / П. Штомпка / Пер. С пол. Н.В. Морозовой. – Москва: логос, 2012. – 440 с.
Опубліковано
2017-06-29