Модель розвитку етичної свідомості студентської молоді

  • М.В. Шипко
Ключові слова: свідомість, критерії розвитку етичної свідомості, моральна рефлексія, особистісна рефлексія, етична рефлексія

Анотація

В статті обґрунтовано необхідність розробки моделі та впровадження програми цілеспрямованого розвитку етичної свідомості студентської молоді. На підставі теоретичних засад дослідження побудовано модель розвитку етичної свідомості студентської молоді. Модель містить психологічні чинники, напрямки розвивальної програми, психологічну структуру етичної свідомості, критерії та показники розвитку її компонентів. Розкрито динамічний аспект розвитку етичної свідомості, що втілюється у взаємозв’язку всіх складових моделі. Розглянуто психологічні чинники розвитку етичної свідомості студентської молоді; продемонстровано їх взаємозалежність та взаємозумовленість. Представлено критерії та показники розвитку етичної свідомості студентської молоді. Презентовано програму розвитку етичної свідомості студентів; наведено її напрямки розвивальних заходів, методологічну основу, мету і завдання, механізми розвитку етичної свідомості студентської молоді.

Посилання

1. Антилогова Л.Н. Психологические механизмы развития нравственного сознания личности: дисс. ... д‐ра психол. наук: 19.00.01 /Лариса Николаевна Антилогова; Новосибирский государственній педагогический университет,1999. – 434c.
2. Бездухов А.В. Концепция и модель формирования этического сознания будущего учителя : автореф. дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Артем Владимирович Бездухов; Поволж. гос. соц.-­гуманитар. акад. − Самара, 2014. − 50 с.
3. Бездухов В.П. Морально‐этическая рефлексия учащегося / В.П.Бездухов, О.К.Позднякова // Известия Самарского научного центра РАН. – 2010. – Т. 12. – № 3(3). – С. 575–577.
4. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности (Психологическое исследование)/Б.С.Братусь. – М.:Знание, 1985. – 64с.
5. Ильин Е.П. Эмоции и чувства 2-­е изд. : [перераб. и дополн.] / Е.П. Ильин – СПб. : Питер, 2013. − 783 с. − (Мастера психологии).
6. Психологічні закономірності розвитку громадської свідомості та самосвідомості особистості : у 2-­‐х т. − Т. 2. / за загальною редакцією М. Й. Боришевського. – К. : Дніпро, 2001. – 308 с.
7. Турбан В.В. Становлення етичної свідомості в онтогенезі:. дис. ... д-­ра психол. наук: 19.00.07 / Вікторія Вікторівна Турбан ; Ін-­т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2013. – 487с.
8. Шевченко Н.Ф. Етична свідомість: філософсько-­психологічний зміст / Н.Ф.Шевченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». − 2015. − № 5. − С.120−124.
9. Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість практичного психолога: структура та специфіка функціонування // Психологія і суспільство. 2009. — №4. — С.167‐180.
Опубліковано
2017-06-29