Психолого-­педагогічні засади використання інтерактивних форм і методів навчання студентської молоді

  • Л.Є. Бегеза
Ключові слова: інтерактивний метод навчання, форми інтерактивного методу навчання, ігрові технології

Анотація

Статтю присвячено проблемі застосування інтерактивних методів навчання на семінарських та практичних заняттях із зоопсихології та порівняльної психології. На основі аналізу, систематизації й узагальнення науково-­практичного досвіду визначено ефективність та перспективність інтерактивних лекцій. З огляду на вивчення наукових позицій щодо сучасних фахових компетентностей практичного психолога, окреслено форми інтерактивних методів навчання, що сприяють   науково-­пізнавальній   мотивації,   саморозвитку,   практичним   умінням   і   навичкам   студентів.   Відзначено,   що застосування інтерактивних методів навчання на семінарських та практичних заняттях із зоопсихології та порівняльної психології (робота в малих групах, предметні екскурсії, дебати, диспути, навчальні тренінги, турніри, різні види  ігор,  вправи, задачі, проблеми та ін.) слугує методами перевірки засвоєння студентами нового чи вивченого матеріалу.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Уклад. і голов. ред.. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ – «Перун», 2003.-­‐1440с.
2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
3. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. / Пометун О., Пироженко Л. – Київ, 2002. – 135 с
4. Сіроштан О.В. Інтерактивні методи навчання в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / О. В. Сіроштан // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 85-­‐90.
Опубліковано
2017-11-16