Психологічні особливості становлення професійної лінії життєвого проекту особистості юнацького віку

  • О.М. Гріньова
Ключові слова: проектування життєвого шляху, лінія життєвого проекту, ціннісні орієнтації, професійна спрямованість, особистість, юнацький вік

Анотація

У статті досліджується проблема становлення професійної лінії життєвого проекту юнаків. Представлено результати теоретичного аналізу наукових досліджень з проблем професійного розвитку особистості. Виявлено, що сензитивним періодом становлення професійного самовизначення, спрямованості, проектування професійного майбутнього людиною є юнацький вік. Проаналізовано наукові позиції сучасних вчених до вивчення проблем професійних цінностей, самовизначення й стратегії міжособистісної взаємодії особистості пізнього юнацького віку як складових професійної лінії її життєвого проекту. Сконструйовано комплекс психодіагностичних методик для вивчення особливостей становлення основних структур професiйної лінії життєвого проекту людини упродовж пізньої  юності.  Наведено результати здійсненого експериментального дослідження. Встановлено, що розгортання структур професійної лінії життєвого проекту студентів відбувається нерівномірно. Переосмислення юнаками цінностей та інших когніцій професійного саморозвитку в пізній юності сприяє подальшій активізації досліджуваного психічного утворення у другій половині пізньої юності.

Посилання

1. Белова Н.В. Самопроектирование как детерминанта карьерной успешности специалистов инженерно-­‐технического профиля: дисс канд. психол. наук : 19.00.07 / Белова Наталья Викторовна. – Ставрополь, 2008. – 240 с.
2. Волошина В.В. Аксіопсихологія підготовки майбутнього психолога у вищих педагогічних закладах освіти: монографія / Волошина В.В. -­ Вінниця, ТОВ “Нілан-­‐ЛТД”, 2014. -­ 274 с.
3. Гріньова О.М. Психологічні особливості професійного самовизначення майбутніх учителів в умовах підготовки за двома спеціальностями : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Гріньова Ольга Михайлівна. -­ К., 2008. -­ 258 с.
4. Долинська Л. В. Особливості професійного становлення майбутніх учителів / Л. В. Долинська, Ю. В. Уварова // Психологія. Зб. наук. праць. – 2003. -­ Вип. 3(10). ‐ С. 324-­‐329.
5. Казакова О.Н. Взаимодействие субъектов образовательного процесса как фактор адаптации студентов первого курса: дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Казакова Ольга Николаевна. ­‐ Оренбург, 2002. -­‐ 202 с.
6. Шалова С.Ю. Профессиональные ценности в системе ценностных ориентаций студентов педвуза / С.Ю.Шалова // Интернет-­‐журнал «Науковедение». – 2013 – №3 (16). – Идентификационный номер статьи в журнале: 48ПВН313. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik48ПВН313.pdf.
7. Шехавцова С.О. Суб’єкт-­суб’єктна педагогічна взаємодія як механізм формування суб’єктності студента до професійно-­‐педагогічної діяльності / С.О.Шехавцова // Молодь і ринок. ‐ 2014. ‐ №9(116). ‐ С. 50-­53.
Опубліковано
2017-11-16