Психологічні чинники рівня задоволеності працею персоналу страхових компаній

  • Н.О. Губа
  • В.С. Кондратенко
Ключові слова: персонал, задоволеність працею, умови праці, престиж компанії, психологічні чинники, рейтинг компанії, позитивні психічні стани

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми задоволеності працею персоналу та пов’язаних з нею чинників для подальшого виокремлення психологічних факторів, які мають вплив на рівень задоволеності працею у персоналу престижних страхових компаній. У статті представлені дослідження, які вказують на те, що з плином часу на задоволеність працею починає впливати більшою мірою загальна задоволеність життям. Головну роль формування рівня задоволеності працею співробітників страхових компаній було надано психологічним чинникам, таким як умовам праці та престижу страхової компанії. Було також обґрунтовано, що створення сприятливих психологічних умов  роботи  престижних страхових компаній, а саме: формування робочих взаємовідносин з колегами та керівництвом, побудова роботи по принципам проектування роботи з точки зору рівня задоволеності працею її виконавців, підтримка певного рівня соціально-­психологічного клімату страхової компанії – залежать від керівництва, орієнтованого на персонал.

Посилання

1. Барри М.С. Антология организационной психологии / М.С. Барри – М.: Вершина, 2005. – 712 с.
2. Прусова Н.В. Психология труда / Прусова Н.В., Боронова Г.Х. – М.: Эксмо, 2008. – 160 с.
3. Соломандинина Т.О. Мотивация трудовой деятельности / Т.О. Соломанидина, В. Соломанидин // Управление персоналом – М.: ЮНИТИ-­ДАНА, 2012. -­ №2 – 312 с.
4. Харский К. Благонадежность и лояльность персонала / К. Харский. – СПб.: «Питер», 2003. – 496 с.
5. Занюк С. Психология мотивации. Теория и практика мотивации / С. Занюк. – М.: Ника-­‐Центр, Эльга-­‐Н, 2001. – 117с.
6. Ворожейкин И.Е. Управление социальным развитием организации: Учебник / И.Е. Ворожейкин. – М .: ИНФРА-­М., 2001 – 176 с.
7. Джуэлл Л. Индустриально-­организационная психология. Учебник для вузов / Л. Джуэлл. – СПб.: Питер. 2001 – 720 с.
8. Ильясов Ф.Н. Удовлетворенность трудом (анализ структуры, измерение, связь с производственным поведением) / под ред. В. Г. Андреенкова. Ашхабад: (Наука), 1988. – 100 с.
9. Верещагина Л.А. Оценка удовлетворенности работой. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С.Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова]. – СПБ.: Речь, 2007.
10. Ловчева М. Удовлетворенность трудом как индикатор корпоративной социальной политики / М. Ловчева. [Елетронний ресурс]. Режим доступу: URL: hr-­portal.ru/article/udovletvorennost-­trudom-­kak-­indikator-­korporativnoy-­ socialnoy-­politiki
Опубліковано
2017-11-16