Експериментальне вивчення психологічних умов розвитку творчого потенціалу майбутніх техніків-­технологів харчової галузі

  • М.О. Желтова
Ключові слова: творчий потенціал, технік-­технолог харчової галузі, творча активність, мотивація досягнення успіху, психомоторна емоційність, інтелектуальна емоційність, дивергентне мислення, творча уява

Анотація

У  статті  висвітлено  результати  експериментального  вивчення  психологічних  умов розвитку   творчого   потенціалу   майбутніх   техніків‐технологів   харчової   галузі.   Представлено   визначення   та   структурні компоненти творчого потенціалу фахівця харчової галузі. Визначено психологічні умови розвитку творчого потенціалу: наявність професійних мотивів, мотивація досягнення успіху, творча активність, емоційне ставлення до  праці,  вольові якості особистості, дивергентне мислення та творча уява. Представлено психодіагностичний інструментарій дослідження мотиваційного, емоційного, вольового та когнітивного компонентів творчого потенціалу. Охарактеризовано експериментальну вибірку. Подано результати експериментального дослідження психологічних умов розвитку творчого потенціалу майбутніх техніків-­технологів харчової галузі. З’ясовано рівень розвитку мотиваційного, емоційного, вольового та когнітивного компонентів творчого потенціалу фахівця ресторанного господарства. Розкрито сучасний стан розробленості означеної проблеми та перспективи її вирішення.

Посилання

1.Біла І.М. Психологія дитячої творчості / І.М. Біла. – Київ : Фенікс, 2014. – 200 с.
2.Благий О.С. Формування здоров’язберігаючої компетентності у майбутнього інженера-­технолога харчової галузі / О С. Благий // Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 6. – С. 9-­13
3. Васильева И.В. Практикум по психодиагностике : учебное пособие / И.В. Васильева. – Тюмень: Изд-­во Тюменского государственного университета, 2014. – С. 88-­101
4. Гера Т.І. Психолого-­‐педагогічні умови актуалізації творчого потенціалу майбутнього педагога / Т.І. Гера // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 1(1). – С. 149-­154
5. Гнатишин І.Л. Творчий потенціал студентів як важливий чинник суспільного прогресу держави / І.Л. Гнатишин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2015. – № 11. – С. 18‐24
6. Гусечко Л. Вимоги роботодавців до професійної підготовки кваліфікованих робітників ресторанної справи / Л. Гусечко // Молодь і ринок. – 2012. – № 11. – С. 134-­‐138
7. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-­во Рута, 2006. – 320 с.
8. Коваленко Л.Г. Деякі аспекти проблеми формування у вищій школі творчого потенціалу фахівця технологічної освіти / Л.Г. Коваленко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси – 2009. – Вип.147. – С.53-57
9. Копець Л.В. Психологія особистості / Л.В. Копець. – К.: Вид. дім – Києво-­Могилянська академія, 2008. – 458 с.
10. Лазарєва Т.А. Структура творчої особистості як основа для розробки системи професійної підготовки майбутнього інженера-­технолога / Т.А. Лазарєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова [Текст] : збірник наукових праць. Серія 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. Вип. 19 (29) / М-­во освіти і науки України, Нац. пед. ун-­‐т ім. М. П. Драгоманова; [редкол. В.П. Андрущенко [та ін.]]. – К. : Вид-­‐во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С .27­‐31
11. Мельник О.Ф. Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності майбутніх техніків-­‐технологів виробництва харчової продукції / О.Ф. Мельник // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир-­‐ Київ, 2015. – С .232-­236
12. Мостенська Т.Л. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості / Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор-­‐Видавництво, 2012. – 492 с.
13. Попель А.А. Психологические условия развития социальной креативности студентов в процессе профессиональной подготовки : дис. ... канд. психол. наук / А.А. Попель. – Н. Новгород, 2005. – С. 34‐35
14. Романовська О.О. Організаційно-­‐педагогічні умови підготовки конкурентоздатного фахівця в інженерно-­педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.О. Романовська. – Х., 2011 – 20 с.
15. Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: Монографія / С.О. Сисоєва. – К.: ТОВ Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. – С. 216-­234
16. Сичевська Н.С. Шляхи формування професійної спрямованості студентів у процесі вивчення фізики та основ електротехніки / Н.С. Сичевська // Збірник наукових праць Камянець-­‐Подільського національного університету імені І. Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець­‐Подільський : Кам’янець-­‐Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 16. — С.232-234.
17. Фетискин Н.П. Социально-­‐психологическая диагностика развития личности и малых групп: учебное пособие / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов – М. – Изд-­во Института Психотерапии. – 2002. – 339 с.
18. Форостюк І.В. Розвиток творчого потенціалу студентської молоді засобами українського народного мистецтва : Автореф. дис.. … канд.. пед.. наук:13.00.07 / Форостюк Інна Володимирівна; – Луганськ, 2010. – 24 с.
Опубліковано
2017-11-16