Методологічні труднощі аналізу стереотипів зовнішності та їх гендерно‐вікових відмінностей

  • Т.П. Зінченко
Ключові слова: стереотип, стереотипи зовнішності, лукізм, єйджизм, гендерно-­вікові відмінності

Анотація

Стаття  присвячена  аналізу  проблеми  вивчення  стереотипів  зовнішності,  їх  гендерно-­вікових  відмінностей.  Окреслено основні теоретичні та методологічні підходи до вивчення процесу стереотипізації, соціальних стереотипів, проблем дискримінації. Нами вказано на наявність методологічних труднощів у вивченні стереотипів зовнішності: розпливчастість категорії «зовнішнього вигляду» ускладнює чітку операционализацию понять, а множинність існуючих критеріїв «краси» – розробку об’єктивного інструментарію його оцінки. Стереотипи зовнішності неможливо вивчати у відірваності від гендерних   та   вікових   характеристик   людіни,   оскільки   вони   є   важливими   як   індивідуально‐психологічними,   так   і стратифікаційними категоріями. В роботі також визначені гендерні відмінності стереотипів зовнішності та гендерно-­‐вікові особливості. В контексті цього розглянуто феномени ейджизму та лукізму, представлено напрямки емпіричного вивчення даних феноменів

Посилання

1. Богуславский В.М. Оценка внешности человека / В.М. Богуславский. – М.: Изд-­во ACT, 2004. -­ 254с.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр / Пер. с фр. М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 259 с.
3. Вульф Н. Миф о красоте. Стереотипы против женщин / Наоми Вульф. – М.: Альпина нон-­фикшин, 2015 – 448 с.
4. Гендерна мапа Центрально-­Східної Європи [Текст] : матеріали Міжнародної науково-­‐практичної конференції, м. Суми, 21-­22 квітня 2011 р. / ред. кол.: Н.Д. Світайло, В.П. Павленко. – Суми : СумДУ, 2011. – 154 с.
5. Гендерні трансформації суспільства: соціологічний психологічний та політичний аспект [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. Н.Д. Світайло. – Суми : СумДУ, 2012. – 161 с.
6. Доброхлеб В.Г. Пол и возраст / В.Г. Доброхлеб // Психология зрелости и старения. – 2006. – No 3 (35). – С. 24-­‐26.
7. Комаров О.О. Феномен привлекательности: кросс-­культурный аспект / Комаров О.О., Шалаева Н.Ю. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. No 2 – 3. С. 689 – 694.
8. Краснова О.В. Социальная психология старения / О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. —М. : Академия, 2002. —288 с.
9. Краснова О.В. Старшее поколение: гендерный аспект / Краснова О.В., Козлова Т.З. – М.: ИС РАН, 2007 – 220 с.
10. Магдисюк Л.І. Теоретико-­емпіричні межі поняття ейджизму у психології / Л.І. Магдисюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології. —2013. —No3. —С.167—173
11. Орех Е.А. Феномен лукизма и возможности его социологического анализа / Е.А. Орех // Социологический журнал. 2016. Том 22. No 3. С. 67 – 81
12. Сліпенко Н. Як нами керує міф про красу / Наталія Сліпенко // Гендер в деталях [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://genderindetail.org.ua/season-­topic/tema‐sezonu/yak-­nami-­kerue-­mif-­pro-­krasu-­134215.html
13. Степанов С.С. Язык внешности / С.С. Степанов. – М.: Изд-­во «Эксмо», 2003. – 416с.
14. Телесность человека: междисциплинарные исследования / Под ред. Николаевой В.В, Тищенко П.Д. – М.: НПО Психотехника, 1993. – 165 с.
15. Тернер Б. Современные направления развития теории тела / Б. Тернер // THESIS. – 1994. -­ № 6. – С. 137 – 167
16. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності/Т.М.Титаренкою–К.:“Либідь”,2003.–376с.
17. Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / М.Г. Ткалич. – Київ-­‐Запоріжжя: ЗНУ, 2015 – 315 с.
18. Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective / Ed. by D. Grusky. Boulder: Westview Press, 1994. Р. 404 – 429.
19. Davis A. “Lookism”, Common Schools, Respect and Democracy // Journal of Philosophy of Education. 2008. No. 41 (4). Р. 811 – 827.
20. Gutmann D.L. Reclaimed powers: towards a new psychology of men and women in later life. – London: Hutchinson, 1988; Gutmann D.L. Reclaimed Powers: Towards a New Psychology of Men and Women in Later Life. 2nd edn. – Evanston IL: Northwestern University Press, 1994.
21. Hammermesh D., Biddle J. Beauty and the Labor Market // American Economic Review. 1994. N.84(5). Р. 1174-­1194.
22. Hine R.‘In the Margins: The Impact of Sexualised Images on the Mental Health of Ageing Women // Sex Roles. 2011. No. 65 (7 – 8). Р. 632 – 646.
23. Kwan S., Trautner M.N. Judging Books by Their Covers: Teaching about Physical Attractiveness Biases // Teaching Sociology. 2011. No. 39 (1). Р. 16 – 26.
24. Smeesters D., Mussweiler Th., Mandel N.The Effects of Thin and Heavy Media Images on Overweight and Underweight Consumers: Social Comparison Processes and Behavioral Implications // Journal of Consumer Research. 2010. No. 36 (6). Р. 930 – 949
25. Tondeur L. Lookism // Encyclopedia of Gender and Society. Los Angeles: Sage, 2009. P. 495 – 497.
26. Warhurst C., Nickson D., Hall R. and van den Broek D. Lookism: The New Frontier of Employment Discrimination? // Journal of Industrial Relations. 2009. No.51 (1). Р. 131 – 136.
Опубліковано
2017-11-16