Інтелектуальна компетентність як основа репрезентації медіа образів

  • С.А. Іванов
  • Л.С. Іванова
Ключові слова: медіа, медіаобрази, медіареальність, інформація, компетентність, інтелект, інтелектуальна активність, ментальний досвід, метакогнітивна стратегія

Анотація

У статті викладено розміркування щодо розвитку інтелектуальної компетентності як найважливішого фактору здатності до формування «образу світу» в умовах надзвичайно високої динаміки інформаційних процесів, як відбуваються у сучасних медіа, контент яких спрямовується на створення віртуальної реальності. Звертається увага на недостатність лише традиційних медіаосвітніх технологій для формування медіакомпететності з метою декодування штучно створеної медіареальності. Пропонується інший підхід, заснований на вихованні інтелекту, структура якого складається з п’яти елементів: компетентність, інтелектуальна активність, творчість, саморегулювання та унікальність. Підкреслюється важливість соціальних, психологічних та педагогічних досліджень розвитку інтелекту стосовно здатності формування «картини світу» через декодування медіареальності.

Посилання

1. Белоусова Ю.В. Генезис образа и его функционирование в медиапространстве / Ю.В. Белоусова. – СПБ: Издательство «Алетея», 2016. – 128 с.
2. Блэкмур С. Эволюция меметических машин // [Електронний ресурс] С. Блэкмур // Международный Конгресс по Онтопсихологии и Меметике. – Режим доступа: https://www.susanblackmore.co.uk/conferences/the-evolution-of- meme-machines-russian-translation / (дата звернення 11.10.2017 р.).
3. Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. – М.: Изд-во АСТ, Corpus, 2013. – 512 с.
4. Жигунина Л.В. Медиареальность информационного общества. Нужна ли утопии реанимация? / Л.В. Жигунина. – Ученые записки Казанского университета, том 156, кн. 1 Гуманитарные науки, 2014. – С.48-57.
5. Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности / В.В. Савчук. – СПБ: Издательство РХГА, 2013. – 350 с.
6. Соснин Э.А. Из небытия в бытие: творчество как целенаправленная деятельность [Електронний ресурс] / Э.А. Соснин, Б.Н. Пойзнер // Электронная библиотека Koob. –Режим доступа: http://www.koob.pro/sosnin_e/ (дата звернення 16.07.2016 р.).
7. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования / М.А. Холодная. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.
8. Хочунская Л.В. Современный медийний образ как архетип // [Елетронний ресурс]/ Л.В. Хочунская - Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение : 13(93), 2012. – С. 237-245.
9. Шеметова Т.Н. Клиповое интернет-сознание как тип пралогичного мышления [Електронний ресурс] / Шеметова Т.Н. // Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-internet-soznanie-kak-tip-pralogichnogo-myshleniya/
Опубліковано
2017-11-16