Становлення індивідуально‐стильової саморегуляції та толерантності до невизначеності у поліцейських в процесі професійної підготовки

  • І.В. Клименко
Ключові слова: саморегуляція, толерантніст доневизначеності, курсант, індивідуально-­стильова саморегуляція, правоохоронець, психологічний супровід, професійна підготовка

Анотація

У статті представлено результати дослідження взаємозв’язків індивідуально-­стильової саморегуляції зі складовими  толерантності до  невизначеності в  межах  програми  психологічного супроводу в процесі підготовки правоохоронців. Одним із завдань вищої професійної освіти майбутніх правоохоронців виступає необхідність навчити їх способам інтенсивного підвищення успішності своєї учбової діяльності на основі включення прихованих резервів психіки. У зв’язку з цим, актуальною представляється проблема вдосконалення учбової діяльності майбутніх правоохоронців засобами психічної саморегуляції. Обґрунтовано необхідність підвищення психічної саморегуляції курсантів за рахунок розвинутої толерантності до невизначеності у процесі професійної підготовки, що дозволяє створити сприятливі психологічні умови для комплексного вирішення проблеми адаптації курсантів, підвищення ефективності   навчально-­виховного  процесу   та   формуванню  професійно-­важливих   якостей,   необхідних у майбутній професійній діяльності правоохоронця.

Посилання

1. Злоказов К.В. Проблема деструктивного поведения сотрудников ОВД. / К.В.Злоказов, В.К. Куликов // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. - № 3. – С. 41–44.
2. Корнилова Т.В. Саморегуляция и личностно-мотивационная регуляция принятия решений / Т.В. Корнилова // Субъект и личность в психологии саморегуляции / под ред. В.И. Моросановой. – Ставрополь, 2007. – С. 181–194.
3. Корнилова Т.В. Соотношение уровней нравственного самосознания личности, эмоционального интеллекта и принятия неопределенности / Т.В.Корнилова, Е.В.Новотоцка -Власова //Вопросы психологии. – 2009. - №6. – С.6170.
4. Кудар К.В. Особливості саморегуляції поведінки у співробітників правоохоронних органів після виконання службово-бойової діяльності / К.В. Кудар // Право і безпека. – 2016. – № 3. – С. 133-139.
5. Ламаш І.В. Психологічні особливості працівників ДСНСУ з різним рівнем толерантності до невизначеності / І.В. Ламаш, Т.В. Селюкова // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 13. - С. 154-169.
6. Леонов И.Н. Толерантность к неопределенности как психологический феномен: История становления конструкта. / И.Н. Леонов // Вестник Удмуртского университета философия. Психология. Педагогика – 2014. – Вып. 4 С.43-52.
7. Любарт Т. Психология креативности / [Т. Любарт, К. Муширу, С. Торджман, Ф. Зенасни]. Серия: Университетское образование. М.: Когито-Центр, 2009. – 216 с.
8. Меднікова Г.І. Особливості взаємозв’язку та взаємовпливу особистісної саморегуляції студентів і їхнього ставлення до себе / Г.І. Меднікова // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2013. - №3 (33). – С. 222-227.
9. Олефір В.О. Психологія саморегуляції суб’єкта діяльності :… доктора психол. наук : 19.00.01 / Олефір Валерій Олександрович. – Харків, 2016. - 361с.
10. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина 7. Тренінгові технології формування професійно значущих якостей працівника ОВС. Навч.-метод. посібн. / Д. О. Александров, О. А. Левенець. - К.: Національна академія внутрішніх справ, 2015. – 127 с.
11. Рогачев В. А. Взаимосвязь копинг-стратегий сотрудников правоохранительных органов со стилевыми особенностями саморегуляции / В.А. Рогачев, И.Н. Коноплева // Психология и право. – 2015. - №1. – С. 129–146.
Опубліковано
2017-11-16