Проблема цінностей як міждисциплінарний конструкт соціально-­гуманітарного знання

  • Г.В. Коваль
Ключові слова: цінність, ціннісне утворення, атрибуція цінностей, проблема цінностей, оцінка, благо

Анотація

В  статті формулюється    та    розглядається    проблематика    ціннісних  утворень  як  міждисциплінарного   конструкту   соціально-­гуманітарного  знання.  Обґрунтовується  міждисциплінарний  характер  проблеми  цінностей.  Узагальнюються  конкретно-­наукові    інтерпретації    проблеми    цінностей в  межах  філософського,  культурологічного, соціологічного,  соціально-­психологічного та  загально-­психологічного    підходів.    Відмічається специфіка    загально-­психологічної    інтерпретації проблеми цінностей. Яка полягає у віднесенні цінності до активаційних та регуляторних чинників активності. Та як результат  –  включення  ціннісного  утворення  в  мотиваційно­смислову  сферу  особистості.  Що  досягається  за  рахунок функціонального аналізу ціннісного утворення. В той же час, таке включення актуалізує необхідність диференційного аналізу таких понять як цінність, благо, оцінка, смисл, мотив тощо. А також необхідність структурного аналізу. Адже в контексті розуміння цінності як предмету атрибуції існує необхідність досліджувати не важливість того або іншого блага, а механізм творення важливості.

Посилання

1. Каган М. Философская теория ценности / М. Каган. – СПб.:Петрополис, 1997. – 204 с.
2. Радугин А. Проблема онтологического статуса ценностей в истории аксиологии / Радугин А., Перевозчикова Л. // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. – 2015. – №8 (205). – С. 102-­110
3. Ядов В. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция / В. Ядов. – М.: ЦСПиМ, 2013. – 376 с.
4. Ананьев Б. Человек как предмет познания / Б. Ананьев. – СПб.:Питер, 2001. – 288с.
5. Петровский А. Проблема развития личности с позиции социальной психологи / А. Петровский // Вопросы психологии, 1984. – №4. – С. 15–29
6. Леонтьев Д. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции / Д. Леонтьев // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 15–26
7. Леонтьев Д. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. Леонтьев. – М.: Смысл, 2003. – 487 с.
8. Rokeach M. The nature of human values. / M. Rokeach. – New York:Free Press, 1973. – 438 p.
9. Шварц Ш. Уточненная теория базовых индивидуальных ценностей / Шварц Ш., Бутенко Т., Седова Д. и др. // Психология. ВШЭ, 2012. – Т. 9, №1. – С. 43–70 References
Опубліковано
2017-11-16