Образ фізичного Я та самоставлення як регулятивні чинники поведінки особистості

  • І.М. Левицька
Ключові слова: Я-­концепція, самосвідомість, образ фізичного Я, самоставлення, самопрезентація, регулятивні чинники, поведінка особистості

Анотація

У статті здійснено   аналіз   особливостей   образу   фізичного   Я   як   структурного   компоненту   Я-­концепції   особистості,   складного комплексу єдності сприйняття, установок, оцінок й уявлень, пов’язаних з тілесним досвідом і функціями тіла. Відзначено, що  саме  досвід  переживання  власного  тіла  є  першим  кроком  на  шляху  здобуття  своєї  ідентичності  та  формування  Я-­концепції.  Образ  фізичного  Я  вагомо  впливає  на  самоставлення  особистості,  позаяк  сформовані  уявлення   не  сприймаються людиною  нейтрально,  а  завжди  пробуджують  ті  чи  інші  почуття  й  оцінки,  інтенсивність  яких  може  варіювати в залежності від соціального контексту та від самого когнітивного змісту. Регулятивна роль образу фізичного Я і самоставлення   виражається   в   самопрезентації   особистості   (поведінкова   складова   Я-­концепції),   яка   проявляється   в певному патерні поведінки, направленому на те, щоб створити сприятливе або ж відповідне певним ідеалам враження.

Посилання

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 420 с.
2. Джемс У. Личность / У. Джемс // Психология самосознания. [Хрестоматия]. – Под ред. Д.Я. Райгородского – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.
3. Кон И.С. В поисках себя. Личность и её самосознание / И.С. Кон. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
4. Куликов Л.В. Психология настроения / Л.В. Куликов. ‒ СПб.: Питер, 1997. – С. 110-130.
5. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. ‒ СПб.: Питер, 1997. – С. 64-98.
6. Моляко Р.В. Образ фізичного Я: становлення та деформації у пацієнтів з косметичними вадами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 „Медична психологія” / Р. В. Моляко. – Київ, 2006. – 23 с.
7. Налчаджян А.А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии / А.А. Налчаджян. – М.: Эксмо, 2010. – 368 с.
8. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е. Т. Соколова. – М. : МГУ, 1989. – 216 с.
9. Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 284 с.
10. Тхостов А.Ш. Психология телесности / А.Ш. Тхостов. – М. : Смысл, 2002. – 287 с.
11. Черкашина А.Г. Образ физического Я в самоотношении девушек 17-18 лет [Текст]: дисс. … канд. психол. наук. - Самара, 2004. – 197 с.
12. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии / И.И. Чеснокова. – М.: Наука, 2001. – 144 с.
13. Schontz F.C. Body image and its disordes/F.C. Schontz // Intern.J. of Psychiat. Med.-2012. – V. 5 (4). – Р. 51-84.
Опубліковано
2017-11-16