Психологічний аналіз негативних психоемоційних станів у професійній діяльності держслужбовців

  • О.Г. Малина
  • Є.О. Іванов
Ключові слова: професійна діяльність держслужбовців, негативні психоемоційні стани, стомлення, перевтомлення, нервово-­психічна напруга, психоемоційна напруженість, стрес, фрустрація, психоемоційна стійкість

Анотація

У статті надано психологічну характеристику негативних психоемоційних станів держслужбовців на основі аналізу психологічних особливостей професійної діяльності фахівців державних органів влади. Розглянуто соціально-­‐психологічні   параметри   умов   праці,   що   виступають   стресогенними   чинниками   виникнення   негативних психоемоційних станів держслужбовців, охарактеризовано прояви та визначено психологічні ознаки стомлення, перевтомлення,    нервово-­психічної    напруги,    психоемоційного    напруження, інформаційного  та  емоційного  стресу, фрустраційного   напруження   і   фрустрації,   розглянуто   їх   негативні   соціально-­психологічні   та   професійно‐психологічні наслідки. Проаналізовано функціональні можливості, спрямовані на забезпечення ефективності і надійності професійної діяльності держслужбовців навіть при дії екстремальних чинників. Визначено напрямки оптимізації психоемоційної стійкості та окреслено шляхи психосоціального супроводу професійної діяльності держслужбовців.

Посилання

1. Гаврилец И.Г. Психофизиология человека в экстремальных ситуациях: учебное пособие./ И.Г. Гаврилец – К: ЗАО «Віпол», 2006. – 188 с.
2. Закон України про державну службу (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, №4, ст. 43 //Електронний ресурс: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-­19/conv
3. Лебедев В.И. Экстремальная психология. Психическая деятельность в технических и зкологически замкнутих системах: Учебник /В.И. Лебедев -­ М.: ЮНИТИ-­ДАНА, 2001 – 246 с.
4. Карамушка Л.М. Психологія управління: навчальний посібник / Л.М. Карамушка –К.: Міленіум, 2003 – 344 с.
5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності /Підручник для студентів вищих навчальних закладів//М.С. Корольчук-­ К.: Ельга, Ніка-­Центр, 203.–400 с.
6. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я: Навч. посібник.// М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна – К.: Здоров'я, 2002. – 260 с.
7. Попик Ю.В. Менеджерська діяльність і явище фрустрації: сутність, феноменологія, структура/ Попик Ю.В.// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології / За ред. С.Д. Максименка. – Т. ІХ, Ч. 6. – К., 2007. С. 105–112.
8. Психофизиологические основи профилактики перенапряжения / Мойкин Ю.В., Киколов А.И., Тхоревский В.И. и др. -­ М.: Медицина, 1987 – 138 с.
9. Чайнова Л.Д. Концепция функционального комфорта – теоретическая основа проектирования предметно-­пространственной среды государственных учреждений/ Л.Д. Чайнова -­ М.: Наука, 2003. – С. 76
10. Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях: навчальний посібник / Н.Ф. Шевченко. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 120 с.
Опубліковано
2017-11-16