Прикладні аспекти роботи психолога в команді кваліфікованих волейболісток

  • Н.О. Мосол
  • І.С. Олійник
Ключові слова: спортивна психологія, психолог, волейбольна команда, психологічний клімат, психологічний супровід команди

Анотація

Статтю присвячено питанню діяльності психолога в спорті. Визначено та схарактеризовано основні  напрямки  психологічної роботи зі спортивною командою, описано прикладні аспекти роботи психолога на прикладі психологічного супроводу команди   кваліфікованих   волейболісток.   Проведено   дослідження   соціально-психологічного   клімату   та   особливостей міжособистісної взаємодії в спортивній команді. На основі діагностики розроблено рекомендації, орієнтовані на оптимізацію  міжособистісної  взаємодії  у  системі  «спортсмен-команда»  та  системі  «спортсмен-тренер».  Психологічний супровід спортивної команди розглядається як комплекс спеціальних заходів, спрямованих на оптимізацію підготовки спортсменів. Такий супровід включає психодіагностику, розробку та надання рекомендацій, психологічне консультування спортсменів та тренера, корекційну роботу (підвищення групової згуртованості, корекція негативних станів, навчання методам психорегуляції тощо), психологічну підготовку спортсменів.

Посилання

1. Волков И.П. Практикум по спортивной психологии. / Под ред. Волкова И.П. – СПБ: «Питер», 2002. – 284 с.
2. Ганюшкин А.Д. Задачи, формы и методы совместной работы психолога и тренера / А.Д. Ганюшкин. – Смоленск: СГУ, 1989. – 272 с.
3. Горбунов Г.Д. Практический психолог в спорте / Г.Д. Горбунов. – Спб.: Изд. ГАФК, 1995. – 394 с.
4. Дружилов С.А. Индивидуальный ресурс профессионального развития // Актуальные проблемы современной науки / С.А. Дружилов. – 2002. – № 4. – С. 269-­‐272.
5. Кенані С. Стиль керівництва і психологічний клімат спортивної команди / С. Кенані // Педагогіка, психологія та медико-­‐біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. – Харків, 2003. – № 14. – С.89-­‐96.
6. Кісарчук З.Г. Теоретико-­‐методологічні проблеми діяльності практикуючого психолога // Практична психологія: теорія, методи, технології / З.Г. Кісарчук. – К.: Ніка-­‐Центр, 1997. – С. 18-­‐27.
7. Кузьмина В.П. Исторические предпосылки и гносеологические основания системного подхода // Психологический журнал / В.П. Кузьмина. – Т.З. – 1982. – №4. – С. 3-­‐24.
8. Рибницький А. В. Гармонійне поєднання розумового і фізичного розвитку студентів як основа підвищення спортивної майстерності волейбольної команди ВНЗ / А.В. Рибницький, О.І. Кириленко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-­‐педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2014. – Вип.11. – С. 90-­‐92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_11_28
9. Стиль спілкування тренера як фактор успішності сумісної діяльності у спортивній команді (на прикладі юних волейболісток): автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Г. В. Проценко ; Нац. ун-­‐т фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 20 с
10. Федик О.В. Психологія спорту: [навч. посіб.] /О.В.Федик. -­‐ Івано-­‐Франківськ, 2007. – 96 с.
Опубліковано
2017-11-16