Думка особистості як прояв життєвої активності

  • М.В. Сурякова
Ключові слова: думка, інтерпретація, розуміння, ставлення, особистісний смисл, суб’єктність

Анотація

В статті представлено визначені на основі науково-­теоретичного  аналізу  понять  особистісна  думка,  інтерпретація,  розуміння,  активне  ставлення,  а  також  умови вироблення особистісної думки як прояву її життєвої активності. Доведено, що життєдіяльність людини пов’язана з необхідністю виробляти власну життєву позицію, погляди, певну думку, що має сприяти її ствердженню у житті. Показано, що визначеність у свідомості людини виникає в результаті поєднання процесів розуміння, осмислення та тлумачення людиною будь­‐якого явища, що відбувається у процесі інтерпретування. Суб’єктом інтерпретації особистість стає у тій мірі, в якій вона ставить та вирішує задачі інтерпретації як процесу набування власної думки, ставлення до різних подій, інформації, поведінки, інших людей. Думка визначається як інтерпретаційний висновок, результат інтерпретаційної діяльності особистості, та її активної позиції.

Посилання

1. Аверьянов Л.А. Факт и его интерпретация. В поисках своей идеи: Статьи и очерки / Л.А. Аверьянов. - М.: Из-во «Русский гуманитарный Интернет-университет», 2002. – 266 с.
2. Большой психологический словарь / Сост. и ред. Б.Мещеряков, В.Зинченко. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.
3. Знаков В.В. Психология понимания: Проблемы и перспективы / В.В. Знаков. – М.: Изд-во «Институт психологи РАН», 2005. – 448 с.
4. Ленк X. Схемные интерпретации и интерпретационный конструкционизм / Ханс Ленк // Научные и вненаучные формы мышления: докл. симпозиума, апр. 1995 г., Москва / отв. ред. И.Т. Касавин, В.Н. Порус; РАН, Ин-т философии, Кельнский ун-т. - М., 1996.//Электронная публикация: URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3147
5. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д.А. Леонтьев. - М.: Смысл, 2003. – 487 с.
6. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / С.Д. Максименко. – К.: ТОВ КММ, 2006. – 250 с.
7. Ребер А. Большой толковый психологический словарь / А. Ребер: [пер. с англ.] В 2-х томах. – М.: Вече, АСТ, 2000.
8. Славская А.Н. Личность как субъект интерпретации / А.Н. Славская. – Дубна: Феникс+, 2002. – 240 с.
9. Сурякова М.В. Здатність до інтерпретації в контексті особистісного розвитку людини / М.В. Сурякова // Науковий вісник Херсонського державного університету / Серія: Психлогічні науки.– Херсон: ХДУ, 2015. - Випуск 5. – С. 65-69.
10. Татенко В.О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній парадигма в сучасній психології // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / За заг. ред. В.О. Татенко. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.
11. Чепелєва Н.В. Вплив інтерпретаційних процесів на особистісне функціонування та розвиток особистості / Н.В. Чепелєва // Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – С.7-16.
12. Шевченко Н.Ф. Інтерпретація в смисловому просторі особистості / Н.Ф. Шевченко // Проблеми сучасної психології / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 1 (5) – С.130-134.
Опубліковано
2017-11-16