Досвід дослідження когнітивно-­смислових детермінант переживання криз у безробітних

  • О.В. Рудюк
Ключові слова: професійне виключення, безробіття, криза, переживання, когнітивні оцінки, когнітивно-­смислові конструкти

Анотація

В статті представлено досвід емпіричної розробки проблеми переживання криз у безробітних. В рамках вивчення особливостей когнітивно-­‐смислової детермінації переживання криз у безробітних досліджено його емпіричні кореляти – когнітивні   оцінки   індивідуальної   ситуації   професійного   виключення   у   безробітних та їх когнітивно-­смислові конструкти. Вивчення когнітивних оцінок безробітних дозволило виявити їх найбільш фрустровані психологічні («невпевненість у майбутньому»,  «почуття залежності від  зовнішніх обставин»)  і соціально-­психологічні («неможливість використати фах», «складне фінансове становище») сфери життєдіяльності в ситуації професійного виключення.   Експліковано   систему  когнітивно-­смислових   конструктів   безробітних, що  детермінують   змістовий характер переживання криз («соціальна оцінка», «професійна ідентифікація», «невпевненість в собі – залежність від інших», «відсутність перспективи – переживання почуття меншовартості»).

Посилання

1. Глуханюк Н.С. Психология безработицы: введение в проблему / Н.С. Глуханюк, А.И. Колобкова, А.А. Печёркина. – 2-­е изд., доп. – М.: Моск. психол.-­соц. ин‐т, 2003. – 84 с.
2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: анализ и интерпретация данных / А.Д. Наследов. – СПб.: Речь, 2004. – 392 с.
3. Jahoda M. Work, employment, and unemployment: values, theories, and approaches in social research / M. Jahoda // American Psychologist. – 1981. – Vol. 36, № 2. – P. 184-­191.
Опубліковано
2016-04-25