Філософсько-­психологічний зміст етичної свідомості особистості

  • Н.Ф. Шевченко
Ключові слова: етика, мораль, етос, етична свідомість особистості, моральна свідомість, суспільна та індивідуальна свідомість, рефлексія

Анотація

В  статті  представлено теоретичний аналіз проблеми етичної свідомості особистості та сучасний стан її дослідження. Проаналізовано співвідношення понять етики і моралі в контексті дослідження  свідомості  особистості.  Висвітлено  філософсько-­психологічний зміст етичної свідомості, її становлення в онтогенезі. Проаналізовано психологічні підходи до розуміння структури та функціонування етичної свідомості особистості. Здійснено теоретичний аналіз проблеми змісту етичної свідомості особистості в філософії та психології, який дав можливість встановити відмінності у розумінні суті зазначеного феномена (форма суспільної або індивідуальної свідомості), у предметі наукових досліджень (змістовний або структурний аспекти; роль етичної свідомості в суспільному житті або індивідуальному процесі розвитку) та ролі етичної свідомості у життєдіяльності людини. Показано двоїстий характер етичної свідомості: як відображення суспільного соціально-­культурного буття та як суб’єктивний бік моралі.

Посилання

1. Антилогова Л.Н. Психологические механизмы развития нравственного сознания личности: дисс. .д-ра психол. наук: 19.00.01 / Лариса Николаевна Антилогова; Новосибирский государственнsй педагогический университет, 1999. – 434c.
2. Бездухов А.В. Проблема существования этического сознания учителя / А.В. Бездухов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. − т. 15. − №2(3), 2013. – С.576−580.
3. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности: избранные психологические труды / под ред. Д.И. Фельдштейна. – Москва; Воронеж: Ин-т практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 352 с.
4. Гусейнов А.А. Понятие морали / А.А. Гусейнов // Этическая мысль : журнал Института философии РАН / Гл. Ред. А.А. Гусейнов. Вып.4. – М., 2003. − С.3−13.
5. Кант И. Критика практического разума / И. Кант. − [Изд. третье, стереотип.]. − СПб. : Наука, 2007. – 528 с.
6. Капустина Н.Г. Этическое сознание младших школьников / Н.Г. Капустина // Начальная школа плюс До и После : материалы о Школе. − №3, 2006. – С.3−9.
7. Кобляков В.П. Этическое сознание / В.П. Кобляков. (Моногр.). − Л. : ЛГУ, 1979. – 224с.
8. Кон И.С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры / И.С. Кон Социальная психология личности / под ред. М.И. Бобневой, Е.В. Шороховой. − М. : Наука,1979. – С. 85-113.
9. Максимов Л.В. Этика и мораль: соотношение понятий / Л.В. Максимов // Этическая мысль : журнал Института философии РАН / Гл. Ред. А.А. Гусейнов. Вып.4. – М., 2003. − С.14−22.
10. Рикёр П. Я − сам как другой / П. Рикёр / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. − М. : Издательство гуманитарной литературы, 2008 − (Французская философия XX века). − 416 с.
11. Титаренко А.И. Структуры нравственного сознания: Опыт этико-философского исследования / А.И. Титаренко, П.А. Ландесман. – М. : Мысль, 1974. – 278 с.
12. Турбан В.В. Становлення етичної свідомості в онтогенезі:. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Вікторія Вікторівна Турбан ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2013. – 487с.
13. Фурман А.А Морально-етичні цінності в суспільному вимірі / А.А. Фурман // Психологія і суспільство : укр. теорет.- метод. соціогуманіт. часоп. / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – [Гол. ред. Фурман А.В.] − №1. – 2010. – С. 94-99.
Опубліковано
2016-04-25