Специфіка виявлення професійного вигорання у працівників органів внутрішніх справ різної статті

  • І.Ф. Аршава
  • А.В. Баратинська
Ключові слова: професійне вигорання, гендерний аспект, працівники органів внутрішніх справ, фази вигорання, особистісні властивості, стаж професійної діяльності

Анотація

У статті розглянуто проблему професійного вигорання у працівників ОВС у гендерному аспекті. За допомогою використання оригінального психодіагностичного комплексу у більшості співробітників правоохоронних органів виявлено професійне вигорання -­3 ступенів. Встановлено, що існують певні достовірно значущі відмінності у особливостях прояву синдрому професійного вигорання в залежності від статі працівників ОВС. Так, чоловіки, на відміну від їх колег -­ жінок, демонструють більший прояв спонтанної та реактивної агресивності, екстраверсії та маскулінних рис характеру. В свою чергу, для жінок – співробітників правоохоронних органів притаманним є загострення проявів невротизації. За результатами емпіричного дослідження визначено, що найважливішими факторами у виникненні синдрому вигорання є відповідність професійних функцій  поло-­рольовій орієнтації працівника,стаж роботи співробітників ОВС та  підтримка з боку рідних та близьких.

Посилання

1. Аршава И.Ф. Медицинские и психологические маркеры профессионального (эмоционального выгорания) выгорания специалиста/ И.Ф.Аршава // Вестник Днепропетровского национального университета. Психология и педагогика. 2002.№1.С.2325.
2. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2е изд/ Н.Е.Водопьянова, Е.С.Старченкова. – Питер: Спб.; 2008 – 258 с.
3. Носенко Е. Л. , Грисенко Н. В. Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога: моногр./ Е. Л. Носенко, Н. В. Грисенко . Д.: РВВ ДНУ, 2012. – 180 с.
4. Омелянович В.Ю. Порушення психологічної адаптації до служби в органах внутрішніх справ: автореферат дис... дра мед. наук : 19.00.04 медична психологія / В. Ю. Омелянович ; Мво охорони здоров'я України, Харк. мед. акад. післядипл. освіти. Х., 2013. 33 с.
5. Орел В.Е. Феномен "выгорания" в зарубежной психологии: эмпирические исследования / В.Е. Орел // Психологический журнал 2001. №1С.1527.
6. Потапчук Є.М. Соціально – психологічні основи збереження психічного здоров’я військовослужбовців:автореф.дис...д ра психол наук:19.00.09 – психологія праці в особливих умовах / Є.М.Потапчук – Нац. акад. Держ. Прикордон.служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький,2004. 32с.
7. Тімченко О. В. Сучасні підходи до вивчення психологічної ролі емоційного стресу в діяльності ризиконебезпечних професій /О.В. Тімченко//Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. Харків, ХДПУ, 2001. – Вип.5. С.178 181.
8. Хайрулін О. Професійне вигорання військовослужбовців як предмет психологічного аналізу/ О. Хайрулін //Психлологія і суспільство. – 2014.№2. С.98128
9. Arshava I., Baratyns’ka A. Role of positive values and personality traits in preventing of professional burnout among law enforcement officers//European scientific journal. – 2015. – V. 11, No.35. – P. 8293.
10. Burke R.J., Greengalass E. A longitudinal study of psychological burnout in teachers / R.J. Burke, E.A. Greengalass //Human Relations. – 2003. – V. 48 (2). – P. 187202.
11. Burke R. J.; Mikkelsen A. Burnout among Norwegian police officers: Potential antecedents and consequences/ R.J. Burke, A. Mikkelsen // International Journal of Stress Management. – 2006. – V. 13(1). – P. 6483.
12. Daniel J., Shabo I. Physchological burnout in professional with permanent communication / J. Daniel, I. Shabo // Studia Physchologica. – 1999. – V. 35 (45). – P. 412414.
13. Grengalass E.R., Burke R.J., Ondrack М. A gender role perspective of coping and burnout // Applied Psychology An International Review. – 2000. – V. 39 – (1). P.5.
14. Gross G.R., Larson SJ., Urban G.D., Zupan L.L. Gender differences in occupational stress among correctional officers. Special issue: Personnel issues in criminal justice // American J. of Criminal Justice. – 2004. – V. 18 (2). – P.219234.
15. Kop N., Euwema M. Burnout, job stress and violent behaviour among Dutch police officers. / N. Kop, M. Euwema // Work & Stress: An International Journal of Work, Health & Organisations – 2010. – V. 13(4). – P. 326340.
16. Kurtz D. Burnout Among Police Officers: Differences In How Male, Female Police Officers Manage Stress May Accentuate Stress On The Job/ D. Kurtz // American J. of Criminal Justice. – 2008. – V2. – P.1726.
17. Martinussen M., Richardsen A.M. Job demands, job resources, and burnout among police officers / M. Martinussen, A.M. Richardsen,// Journal of Criminal Justice. – 2007 – V.35 (3) –P. 239–249
18. Maslach C., Schaufeli W. B. Job Burnout / C. Maslach, W. B. Schaufeli // II Annual Review of Psychology. – 2001. – V.52. – P. 397 – 422.
19. Maslach C. Job burnout: new directions in research and intervention / C. Maslach // Current Directions in Psychological Science. – 2003. – V.12. – P. 189 192.
20. Seligman M., Csikszentmihalyi М. Positive Psychology: An introduction /M. Seligman, M. Csikszentmihalyi // American Psychologist. – 2000. – V. 55. – Р. 5 – 14.
21. Semsudin P. Professional Burnout Syndrome / P. Semsudin // Mater Sociomed. – 2009. – V.21(4) – P. 213215.
Опубліковано
2016-10-27