Психологічні закономірності формування інтеграла професійної цінності майбутніх психологів

  • В.В. Волошина
Ключові слова: аксіосфера, ціннісні орієнтації, цінності, інтеграл професійної цінності, психологічні закономірності, майбутні психологи

Анотація

У статті презентовано науково-­теоретичний аналіз поняття «інтеграл професійної цінності» майбутнього психолога. Розкрито психологічний зміст структурних компонентів інтеграла професійної цінності як інтегративного особистісного утворення та схарактеризовано закономірності його формування в процесі фахової підготовки майбутніх психологів. Аргументована необхідність його формування у майбутніх фахівців як основи результативності й успішності їх особистісного і професійного самоздійснення.

Посилання

1. АбульхановаСлавская К.А. Стратегия жизни / К.А. АбульхановаСлавская. – М.: Мысль, 1991. – 299с.
2. Адлер А. Понять природу человека / А. Адлер. – СПб.: Академический проект, 2000. – 207 с.
3. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении /Пер. с англ. М.: Апрель Пресс, Издво ЭКСМОПресс, 2001. – 752 с.
4. Антилогова Л.Н. Психологические механизмы развития нравственного сознания личности / Лариса Николаевна Антилогова. – Омск, 1999. – 184 с.
5. Волошина В.В. Психологічні технології підготовки майбутніх психологів: монографія / В.В.Волошина. – Вінниця, ТОВ «НіланЛТД», 2015. – 399 с.
6. ДмитеркоКарабин Х.М. Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів: автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / ДмитеркоКарабин Христина Маркіянівна; Прикарпатський унт. – ІваноФранківськ, 2004. – 20 с.
7. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Абрахам Маслоу: [пер. с англ. Г.А. Балл, А.П. Попогребский; под общ. ред. Г.А. Балла и др.]. – М.: Смысл, 1999. – 423 с.
8. Молоканов М.В. Влияние личностных особенностей на профессиональный выбор в практической психологии / М.В. Молоканов // Психологический журнал. ‒ 1998. № 2.– С. 7996.
9. Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности: [моногр.] / Старовойтенко Е.Б. – М.: Академический проект, 2007. – 318 с.
10. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания / И.М. Юсупов. – Казань: Татарское кн. издво, 1991. – 192 с.
Опубліковано
2016-10-27