Особливості формування копінг-­стратегій у студентів різних спеціальностей

  • Н.О. Губа
  • Н.В. Козюра
Ключові слова: копінг-­стратегії, студентська молодь, професійне становлення, адаптивна поведінка, сфера діяльності, самоконтроль, пошук соціальної підтримки

Анотація

У статті відображені теоретичні аспекти формування копінг-­стратегій, основні підходи до визначення адаптивної поведінки, описані вітчизняними та зарубіжними психологами. Розглянуто фактори, які детермінують вибір копінг-стратегій, а також виділено та проаналізовано додатковий фактор характерний для студентської молоді  ̶  сфера майбутньої професійної діяльності. Наведено результати емпіричного дослідження особливостей формування  копінг-стратегій  у  студентів  різних  спеціальностей.  Визначено  суттєві  відмінності  у  переважанні таких стратегій як самоконтроль та пошук соціальної підтримки у студентів медичної та психологічної професійних сфер, також характерні розбіжності у виборі когнітивних та емоційних стратегій.

Посилання

1. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита / Л.И. Анциферова // Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – №1. – С.3-17
2. Бодров В. А. Когнитивные процессы и психологический стресс / В.А. Бодров // Психологический журнал. – 1996. – Т. 17, № 4. – С. 64 –74.
3. Голованевская В.И. Характеристики Я-концепции и предпочтение стратегий совладающего поведения / В.И. Голованевская // Вестник московского университета.– 2003. – №4. – С.30-36.
4. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд., перераб., доп. / Э.Ф.Зеер. – М.:Академический Проект, 2003. – 336 с.
5. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни. Научная монография. / Т.Л. Крюкова. ̶ Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010.
6. Крюкова Т.Л. Человек как субъект совладающего поведения // Под ред. А. Л. Журавлева, Т. Л. Крюковой, Е. А. Сергиенко. М.: Ин-т психологии РАН, 2008. – с. 55 – 65.
7. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях / А.Г. Маклаков // Психологический журнал. ̶ № 1. ̶ 2001. ̶ С.16 ̶ 24.
8. Нартова-Бочавер С. К. "Coping behavior" в системе понятий психологии личности / С.К. Нартова-Бочавер // Психологический журнал. ̶ 1997. ̶ Т.18. ̶ №5. ̶ с. 20-30.
9. Реан А.А. Локус контроля делинквентной личности / А.А. Реан // Психолоигический журнал.– 1994.– №2.– С.52-56.
10. Шибутани Т. Социальная психология; пер. с англ. В.Б. Ольшанского / Т. Шибутани. – М.: Прогресс, 1969. – 535 с.
11. Lazarus R. Stress, appraisal, and coping. / R. Lazarus, S. Folkman ̶ New York: Springer, 1984. ̶ 456 р.
Опубліковано
2016-10-27