Творчий потенціал техніка-­технолога харчової галузі: визначення та структура

  • М.О. Желтова
Ключові слова: творчий потенціал, креативність, технік-­технолог харчової галузі, потреба у творчій унікальності, емоційна стійкість, дивергентне мислення, творча уява

Анотація

В статті висвітлено результати теоретичного аналізу проблеми творчого потенціалу особистості та його структурних компонентів. Обґрунтовано важливість розвитку творчого потенціалу для техніка-­технолога харчової галузі. Здійснено аналіз вітчизняних та зарубіжних концепцій творчого потенціалу особистості. Представлено тлумачення поняття «творчий потенціал» як інтегративної властивості особистості, що характеризує міру можливостей здійснювати творчу діяльність, готовність та здатність  до творчої самореалізації та саморозвитку. Розглянуто особливості професійної діяльності та необхідність застосування творчого потенціалу техніком-­технологом. Здійснено аналіз вітчизняних та зарубіжних підходів до визначення структурних компонентів творчого потенціалу особистості. Виділено структурні компоненти творчого потенціалу особистості: мотиваційний,   емоційний,   вольовий,   когнітивний.   Подано   визначення   творчого   потенціалу   техніка-­технолога   харчової галузі. Розкрито сучасний стан розробленості означеної проблеми та перспективи її вирішення.

Посилання

1. Біла І.М. Психологія дитячої творчості / І.М. Біла. – Київ : Фенікс, 2014. – 200 с.
2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская – М., 2002. – 320 с.
3. Гончарук Т.В. Структура творчого потенціалу старшокласників / Т.В. Гончарук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18(1). – С. 143-151
4. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с
5. Кулюткин Ю.Н. Изменяющийся мир и проблема развития творческого потенциала личности. Ценностно-смысловой анализ / Ю.Н. Кулюткин – СПб.: СПбГУПМ, 2001. – 84 с.
6. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості / С.Д. Максименко – К.: Видавництво ТОВ «КММ», 2006, – 240 с.
7. Особов І.П. Деякі аспекти вивчення креативності. Зарубіжний досвід ХХ століття в оцінці сучасних дослідників / І.П. Особов / Гуманитарные научные исследования. – Октябрь, 2011. №2
8. Попель А.А. Психологические условия развития социальной креативности студентов в процессе профессиональной подготовки : дис. ... канд. психол. наук / А.А. Попель. –Н. Новгород, 2005. – 217 с.
9. Рындак В.Г. Творчество. Краткий педагогический словарь / В.Г. Рындак – М.,2001. – 108 с.
10. Яцкова О.Ю. Анализ понятия «творческий потенциал» в современной педагогической литературе / О.Ю. Яцкова // Педагогика: традиции и инновации: материалы ИИ междунар. науч. конф. (г.Челябинск, октябрь 2012 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2012. – С. 25-27.
11. Dollinger S.J. Need for Uniqueness, Need for Cognition, and Creativity // The Journal of Creative Behavior. – 2003. – Vol. 37. – № 2. – P. 99 – 116
12. Cropley A. In Praise of Convergent Thinking // Creativity Research Journal. – 2006. – Vol. http://www informaworld.com/smpp/title-content-t775653635-db-all tab-issueslist-branches-18 - v1818. – № 3. – P. 391 – 404]
13. Riquelme H. Can People Creative in Imagery Interpret Ambiguous Figures Faster than People Less Creative in Imagery? // The Journal of Creative Behavior. – 2002. – Vol. 36. – № 2. – P. 105 – 116
Опубліковано
2016-10-27