Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-­психологічної діяльності

  • В.В. Кузьмін
Ключові слова: специфічна соціальна група, психологія соціальної роботи, клієнт, соціально-­психологічна адаптація, соціалізація, спеціалізовані установи

Анотація

В статті розглянуто типологізацію специфічних груп населення України у фокусі організації соціально-­психологічної  роботи  у  спеціалізованих    установах.  Автором  запропоновано  вважати,  що  основним  критерієм соціально-психологічної    інфраструктурної    підтримки    є    їх    якісна    соціально-­психологічна    адаптація    та    соціалізація, ресоціалізація  відповідних  груп  клієнтів,  адже  фахова  підтримка  населення  має  здійснюватися  на  основі  суб’єкт-­суб’єктної взаємодії, що є особливо важливим в сучасних вітчизняних реаліях.

Посилання

1. Алгоритмы консультирования представителей целевых групп проектов снижения вреда. Пособие для социальных и аутрич-работников / М. Варбан, Л. Шульга, И. Огданский, Н. Тюленева и др. – К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2014. – 90 с.
2. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 363 c.
3. Все про соціальну роботу [Короткий енциклопедичний словник-довідник] / За науковою ред. д.соц.н., проф. Пічі. Вид. 2-ге, виправлене, перероблене та доповнене. – Львів: «Новий світ – 2000» , 2013. – 616с.
4. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2015 році // Статистичний бюлетень державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.ukrstat.gov.ua
5. Кулебякин Е.В. Психология социальной работы. Учебно-методическое пособие. / Е.В. Кулебякин. – Владивосток: Изд- во Дальневосточного государственного университета, 2004. – 86 с.
6. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене/В.В.Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688с.
7. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: підручник: У 2 кн. Кн. 2 / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2006. – 558 с.
8. Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки: методичний посібник / З.Г. Кісарчук, Я.М. Омельченко, І.М. Біла, Г.П. Лазос та ін.; за заг. ред. З. Г. Кісарчук. – К.: Логос. – 232 с.
9. Соціальна робота у сфері зайнятості населення: навчальний посібник для студентів спеціальності соціальна робота / за ред. В.В. Харабет, А.І. Андрющенко, В.М. Ніколаєвського. – Маріуполь: Новий світ, 2012. – 568 с.
10. Соціальний звіт за 2015 рік [Електронний ресурс] / Департамент стратегічного планування Мінсоцполітики України // Мінсоцполітики України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=160211.
11. Халамендик В.Б. Інфраструктура соціальної роботи: теоретико-методологічний аналіз. Монографія/Б.Ь.Халамендик. – Запоріжжя: Дике поле, 2006. – 262 с. 12. Цветкова, Л.А. Социальная психология наркотизма в студенческой среде / Л.А. Цветкова. - СПб.: СПбГУ, 2012. - 256 c.
Опубліковано
2016-10-27