Дослідження когнітивного компоненту рольової структури осіб, що переживають особистісну кризу

  • Н.В. Ліщина
Ключові слова: особистість, соціально-­психологічні ролі, криза, життєві ролі, структура особистості, когнітивний компонент, поняття-­стимули, особистісна криза

Анотація

У статті наводяться емпіричні дані щодо встановлення та аналізу взаємозв’язків між показниками когнітивного компоненту (у вигляді понять-­стимулів) і шкалами особистісної кризи в прошарку життєвих ролей особистості. Надається інформація про наявність та направленість статистичних зв’язків між явищами, що вивчаються, які представлені кореляційними плеядами в двох вибірках: жіночій і чоловічій. Виявлені неоднозначні зв’язки (прямі, зворотні) між більшістю показників, що  вивчаються. Встановлено схожості та розбіжності у кількості та направленості зв’язків між показниками, що вивчаються у представників жіночої статті в порівнянні з чоловічою.

Посилання

1. Амбрумова А.Г. Анализ состояний психологического кризиса и их динамика / А.Г. Амбрумова // Психологический журнал. 1985. - Т.6. - №6. - С. 107-115.
2. Брынза И.B. Особенности переживания профессионального кризиса у лиц с различным типом эмоциональности: дисс. .канд. психол. наук : 19.00.01 / Брынза Ирина Вячеславовна. – Одесса, 2000. – 281 с.
3. Василюк Ф.Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций / Ф.Е. Василюк М.: МГУ, 1984. - 187 с.
4. Гендерная психология. 2-е изд. / Под ред. И. С. Клециной. — СПб.: Питер, 2009. — 496 с.
5. Микляева А. В., Румянцева П. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, механизмы формирования: Монография. / А.В. Микляева - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. - С. 48-57.
6. Крюкова Т.Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг - шкалы. (изд. 2-е, исправленное, дополненное). / Т.Л. Крюкова – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова – Авантитул, 2010. – 64 с.
7. Лазарус Р. Теория кризиса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус // Эмоциональный стресс. Л.: Медицина, 1980. - С. 178-208.
8. Основні тенденції функціонування особистості у ракурсі рольової теорії. /П.П. Горностай. Наукові студії з соціальної та політичної психології. Вип. 6(9).- К., 2002. - С. 44-57
9. Психологія життєвої кризи / Відп.ред. Т.М.Титаренко – К.: Агропромвидав України, 1998. – 348 с.
10. Сергеєва А.В. Психологічний інструментарій дослідження когнітивного компонента інтегральної ідентичності особистості / А.В.Сергеєва // Наука і освіта. – 2012. - № 9СВ. – С.185-189.
11. Социология: Учебник для вузов / Г. В. Осипов, А. В. Кабыща, М.Р. Тульчинский др. – М.: Наука, 1995.
12. Энциклопедический социологический словарь / Под ред. Г. В. Осипова. – М., 1995.
Опубліковано
2016-10-27