Просвітницька діяльність представників вітчизняної психології першої половини ХІХ століття

  • С.В. Пухно
Ключові слова: психологія, вітчизняна психологія, університетська психологія, наукова школа, психологічна просвіта, просвітницька діяльність

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу однієї з проблем становлення вітчизняної психології першої половини ХІХ століття, – історії поширення психологічного знання представниками професорсько-­викладацького складу вищих навчальних закладів вказаного періоду, – Київської духовної академії, Університету ім. Св. Володимира (м. Київ), а також Слобідсько-­української гімназії (м. Харків) та Рішельєвського ліцею (м. Одеса). Результати аналізу історичних джерел вказаного періоду та праць представників вітчизняної  психологічної  думки  першої  половини  ХІХ  століття,  серед  яких  Й.Б.  Шад,  А.І.  Дудрович,  Ф.Ф.  Чанов, М.М. Протопопов, І.М. Скворцов, О.М. Новицький, В.М. Карпов, П.С. Авсенев, С.С. Гогоцький, П.Д. Юркевич, П.М. Любовський, І.Г. Міхневич, свідчить про значимість їх просвітницької діяльності в поширенні психологічного  знання  як  на  території України, так і за її межами.

Посилання

1. Іванова О.Ф. Історія психології ХІХ-ХХ ст. (На матеріалі розвитку психології на Слобожанщині) : навч. посібник / О.Ф. Іванова. – Харків : ХДУ, 1995. – 120 с.
2. Михневич Иосиф Григорьевич (1809-1885) // Русская философия: Словарь / [под. общей редакцией М. А. Маслина]. – М. : Республика, 1995. – С. 302-303.
3. Памфіл Юркевич. З рукописної спадщини / упоряд., пер. укр. і коментарі М.Л. Ткачук – К. : Вид. дім «КМ Academia»; ТОВ Унів. вид-во «Пульсари», 1999. – 332 с.
4. Пелех П.М. Передові ідеї у вітчизняній психології в перше десятиріччя ХІХ ст. / П.М. Пелех // Нариси з історії вітчизняної психології ХІХ ст. – К. : Радянська школа, 1955. – Ч. 1. – С. 5-26.
5. Пухно С.В. Психологічні ідеї П.Д. Юркевича – представника вітчизняної філософсько-психологічної думки ХІХ століття / С.В. Пухно // // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / [за заг. редакцією д-ра філос. наук, проф. І. П. Мозгового]. – Випуск 6. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – С. 119-129.
6. Пухно С.В. Сторінки історії становлення української психології як складової етнічної самосвідомості / С.В. Пухно // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (суми, 26 березня 2015 р.) / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М., Пасько К.М., та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 36-39.
7. Рождественский Ю.Т. Киевская школа академической психологии первой половины ХІХ века / Ю.Т. Рождественский. – К. : Гнозис, 1999. – 216 с.
8. Ткачук М.Л. О рукописном наследии Памфила Юркевича /М.Л. Ткачук//Вопросы философии – 2001.–№7.– С.113-119.
Опубліковано
2016-10-27