Психологічний аналіз феномену задоволеності життям

  • Т.В. Скрипаченко
Ключові слова: задоволеність життям, щастя, суб’єктивне благополуччя, якість життя, відчуття якості життя, шкала задоволеності життям

Анотація

У статті проаналізовано феномен задоволеності життям, який можна віднести до тих психологічних феноменів, зміст яких є і суб’єктивним і об’єктивним одночасно. Визначено, що задоволеність життям – це складне психологічне поняття. З’ясовано, що багато психологів намагалися визначити його через інші психологічні поняття. А. Аргайл зазначав, що щастя – це стан переживання задоволеності життям в цілому, загальна рефлексивна оцінка людиною свого минулого і теперішнього, а також частота та інтенсивність позитивних емоцій. Інші дослідники поєднують задоволеність життям із поняттям суб’єктивного благополуччя особистості. Виділено також різні компоненти та фактори задоволеності життям. Було також здійснено спроби створити формулу задоволеності життям. Очевидно, що складнощі в дослідженні цього феномену обумовлені самою його природою, яка є по суті полікомпонентною.

Посилання

1. Абульханова К.А. Время личности и время жизни / Абульханова К.А., Березина Т.Н. – М., 2001. – 231 с.
2. Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. – 332 c.
3. Бонивелл, И. Ключи к благополучию. Что может позитивная психология / Пер. с англ. М. Бабичевой. – М.:Время, 2009. – 192 с.
4. Віговська О. Якість життя особистості / О. Віговська // Теоретико-емпіричні доробки сучасної психології. – №2, 2013. – С. 161
5. Егорова М.С. Адаптация Короткого опросника Темной триады / Егорова М.С., Ситникова М.А., Паршикова О.В. // Психологические исследования, 2015, 8(43), 1. – С. 15-21
6. Курова А.В. Соціально-психологічний аналіз суб’єктивного благополуччя особистості / А.В. Курова // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. – 2015. Т. 20. Вип. 2 (36). Ч. 1. – С. 23-28
7. Мардасова Т.А. Потенциал концепции зависимой личности: вопросы современной аддиктологии / Т.А. Мардасова // Человек в трудной жизненной ситуации: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Барнаул, 28 ноября 2014 г.). – Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2015. – С. 182-186.
8. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. — СПб.: Питер, 2008. – 308 с.
9. Селигман Мартин Э.П. Новая позитивная психология / Селигман Мартин Э.П. – М.: София 2006, – 347 c.
10. Хмелько В. Социальная направленность личности: некоторые вопросы теории и методики социологических исследований / В. Хмелько. – К.: Политиздат Украины, 1988. – 279 с.
11. Azizli N., Atkinson B.E., Baughman H.M., Giammarco E.A. Relationships between general self-efficacy, planning for the future, and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 2015, Vol. 82, 58–60.
12. Diener E., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 1985, 49(1), 71–75.
13. George L. K. Subjective Well-Being: Conceptual and Methodological Issues // Annual Review of Gerontology and Geriatrics. – 1981. - № 2. – Р. 345–382
Опубліковано
2016-10-27