Характеристика професійної відповідальності фахівця авіаційної та ракетно-­космічної техніки

  • Н.Ф. Шевченко
  • Н.П. Крошка
Ключові слова: професійна відповідальність, професійна відповідальність фахівця авіаційної та ракетно-­космічної техніки, професійна діяльність, освітньо-­кваліфікаційна характеристика фахівця авіаційної та ракетно-­космічної техніки, технік-­технолог, інженер спеціальності «Авіаційна та ракетно-­космічна техніка»

Анотація

У статті аналізуються особливості професійної відповідальності як значущого показника професійної діяльності фахівця. Обґрунтовується важливість вивчення особливостей професійної відповідальності фахівців авіаційної та ракетно-­космічної   техніки.   Розглянуто сутність поняття «професійна   відповідальність», виокремлено  її особливості. Професійна відповідальність розглядається як властивість особистості, що відбиває ставлення суб’єкта до її змісту і результатів, до інших суб’єктів і самого себе у процесі праці. Аргументується необхідність формування професійної відповідальності майбутнього фахівця авіаційної   та   ракетно-­космічної   техніки   як   запоруки професійної придатності, компетентності та успішності у професійній діяльності. Розглянуто основні функції, типові задачі та специфіку професійної діяльності  фахівця авіаційної  та ракетно-­космічної техніки. Схарактеризовано особливості його професійної відповідальності.

Посилання

1. Баранова С.В. Соціально-психологічні механізми формування професійної відповідальності колективних суб’єктів управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 “Соціальна психологія” / Баранова Світлана Вячеславівна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2004. – 19 с.
2. Грищенко Н.Б. Профессиональная ответственность: основания и последствия её возникновения / Н.Б. Грищенко // Страховое право. – 2004. – № 1. – С. 4–8.
3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс] : Режим доступу до довідника. http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8453/8454/ 468492
4. Дорофеев Е.Д. Внутригрупповая ответственность в условиях совместной деятельности: автореф. дисс. на получение науч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.05 "Социальная психология"/ Дорофеев Євген Дмитрович ; нац. ун-т. – Москва, 1994. – с. 26.
5. Желаевская Н.Ф. Професиональная ответсвенность личности как детерминанта ее продвижения : автореф. дисс. на получение науч. степени канд.. психол. наук : спец. 19.00.01 “Общая психология, психологии личности, история психологии” / Желаевская Надежда Федоровна ; нац..ун-т. – Сочи, 2010. – 25с.
6. Іваненко Олена Володимирівна. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Іваненко Олена Володимирівна. – К., 2007. – 212 с. –Бібліогр. : с. 189–212.
7. Кибальна Н. Дефеніція “Професійна відповідальність” у контексті підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту / Неля Кибальна // Людинознавчі студії. Педагогіка, 2014. – Вип. 29. – С. 78–86.
8. Лазорко Ольга Валеріївна. Психологічні детермінанти відповідальності менеджерів промислового підприємства : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Лазорко Ольга Валеріївна. – Київ, 2007. – 217 с. – Бібліогр. : с. 165–182.
9. Мануйлов Євген Михайлович. Філософський аналіз проблеми професійної відповідальності / Є.М. Мануйлов // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Сер. : Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2011. − № 8. − С. 11– 19.
10. Муконина Марина Викторовна. Проблема профессиональной ответственности в контексте психологии отношений на производстве / М.В. Муконина // Научные труды. – Москва : МГУ, 2002. – № 87
11. Немчининов Андрей Валентинович. Формирование ответственности как профессионально-личностного качества у курсантов младших курсов военного вуза :дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Немчининов Андрей Валентинович. – Саратов, 2005. – 192 с. – Бібліогр. : с. 171–192.
12. Нечаев Н.Н. Культурно-исторический подход в становлении теории высшего образования / Николай Николаевич Нечаев // Материалы международной конференции, посвящённой100-летию Л. С. Выготского. – М. : РГГУ, 1996. – С. 37–44.
13. Нечаев Николай Николаевич. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельности / Николай Николаевич Нечаев. – М.: МГУ, 1988. – 165 с.
14. Освітньо-професійна програма. [Електронний ресурс] : Режим доступу до ОПП. http://uadocs.exdat.com/docs/index- 399313.html
15. Особливості професійної відповідальності колективних суб’єктів управління персоналом [Електронний ресурс] / М. А. Садова//Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2013. – Вип. 13. – С. 191–200.
16. Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Патинок Оксана Петрівна; Нац. педагог. ун-т ім. П. Драгоманова. – К., 2008. – 25 с.
17. Повітряний кодекс України [Електронний ресурс] : Режим доступу до кодексу. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3393-17
18. Положення про порядок та розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях [Електронний ресурс] : Режим доступу до положення. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/623-93-%D0%BF
19. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. Климов. – 4- е узд., стер. – М.: Издательский дом «Академия», 2010. – 304 с.
20. Сатонина Н.Н. Психология ответственного профессионального поведения личности : автореф. дисс. на получение науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 “Социальная психология” / Сатонина Неля Николаевна ; Самарский гос. пед. ун-т. – Самара, 2005. –20 с.
21. Ткачов А.В. Проблема професійної відповідальності особистості в психології / А.В. Ткачов // Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. праць / гол. ред. Перелигіна Л.А. – Харків : УЦЗУ, 2010. – Вип. 8. – С. 395–400.
22. Файєр Олена Анатоліївна. Поняття професійної відповідальності та підстави її виникнення / О.А. Файєр // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 627–633.
23. Щербан Тетяна Дмитрівна. Відповідальність особистості як чинник готовності до професійної діяльності / Т.Д. Щербан, В. В. Райко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. – 2013. – Т. 2, Вип. 10. – С. 335–341
Опубліковано
2016-10-27