Соціальна перцепція людей похилого віку

  • Н.Ф. Шевченко
  • Н.О. Стадніченко
Ключові слова: соціальна перцепція, старіння, похилий вік, ейджизм, соціальна ексклюзія, життєва ситуація, суб’єктивне благополуччя

Анотація

У статті досліджено особливості соціальної перцепції осіб похилого віку як наслідок вікових змін та середовищних впливів. Розглянуто сутність поняття «соціальна перцепція»,   вказано   на   його обумовленість  психофізіологічними   та   соціально-­психологічними   чинниками. Схарактеризована життєва ситуація літньої людини, значення ейджизму, соціальної ексклюзії, бідності та фізіологічних змін   у її становленні. Обґрунтовано важливість вивчення змісту та динаміки змін процесів соціального пізнання у старших вікових групах. Подано результати емпіричного дослідження особливостей соціальної перцепції в осіб похилого віку в їх зіставленні   з наявним рівнем психологічного добробуту досліджуваних. Викладено результати аналізу отриманих даних з урахуванням гендерного розподілу вибірки та наявного рівня розвитку невербального інтелекту. Статистичний аналіз отриманих даних засвідчив наявність зв’язку між показниками невербального інтелекту, рівнем психологічного добробуту та особливостями сприйняття соціальної дійсності.

Посилання

1. Агеев В.С., Андреева Г.М. Специфика подхода к исследованию перцептивных процессов в социальной психологии / Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. М.: Аспект Пресс, 2003. - 475 с.
2. Александрова М.Д. Очерки психофизиологии старения : научное издание / М.Д. Александрова. Л.: Изд-во Ленинградского Ун-та, 1965. - 112 с.
3. Ананьев С.Л. Человек как предмет познания / С.Л. Ананьев Л. : Изд-во Ленинградского Ун-та, 1968. – 339 с.
4. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений / Г.М. Андреева. 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2007. - 363 с.
5. Бабак І.М. Бідність як критерій оцінювання рівня життя населення / І. М. Бабак // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – вип. 57. – С. 41–48.
6. Бовуар С. Де Старость / Психология старости: Хрестоматия Сост. Д.Я. Райгородский, М.: БараХ-М, 2004. - 768с.
7. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком / Бодалев А. А. М.: Книга по Требованию, 2012. – 198с.
8. Васютинський В. Колективізм носіїв бідності як стилю життя в контексті спільної діяльності / В. Васютинський // Серія: Психологічні науки. - Режим доступу до журн.: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=376.
9. Калмыкова О.А. Социально-философский портрет бедных людей / О.А. Калмыкова // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. - Режим доступу до журн.: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-filosofskiy-portret-bednyh- lyudey.
10. Кемпер И. Можно ли научить надежде / И. Кемпер // Психология старости: хрестоматия. – Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М, 2004. – С. 93 –114.
11. Краснова О.В. «Мы» и «они»: Эйджизм и самосознание пожилых людей / О. В. Краснова // Психология зрелости и старения. – 2000. – №3 (11). – С.18-36.
12. Курышева О.В. Проявление возраста в процессе социальной перцепции / О. В. Курышева // известия Волгоградского государственного педагогического университета №6 (60), 2011. – С.107-110.
13. Момоток О.М. Дослідження бідності в Україні та шляхи її подолання / О. М. Момоток // Режим доступу до журн. - http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Apdup/2011_1/1-4-20.pdf .
14. Немчин Т.А. Состояние нервно-психического напряжения. / Т.А. Немчин - Л. : ЛГУ, 1983.- 163 с.;
15. Полькина Т.М. Анализ показателя жизненной удовлетворенности у людей пенсионного возраста / Т.М. Полькина, Т.С. Чуйкова // Вестник башкирского университета №3, Т.7, 2012. – С.1413 - 1415.
16. Романычев И.С. Социальные стереотипы в отношении пожилых: противоречия и тенденции / И.С. Романычев // Среднерусский вестник общественных наук № 1, 2013. – С. 63-68.
17. Сапожникова Т.И. Социогеронтологическая характеристика пожилого возраста и старения как этапа жизненного цикла / Т.И. Сапожникова // ученые записки забайкальского государственного университета. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. №4 (63), 2015. – С. 166 - 171.
18. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. / Н. Смелзер - М.: Феникс., 1994. – 688 с.
19. Смірнова М. Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах / М. Смірнова // Соціальні комунікації. - Режим доступу до журн.: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_ meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=psling_2014_16_34.
20. Соколинская Е.В. Влияние гендерной идентичности на социально-психологическую адаптацию в пожилом и старческом возрасте / Е.В. Соколинская // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tendernoy-identichnosti-na-sotsialno- psihologicheskuyu-adaptatsiyu-v-pozhilom-i-starcheskom-vozraste.
21. Толстых А. На старости лет / А. Толстых. // Психология старости: Хрестоматия / Ред. Д.Я. Райгородский. – Самара : Бахрах-М, 2004. – С. 3-33.
22. Шаповаленко И.В. Социальная ситуация развития в пожилом возрасте / И.В. Шаповаленко // Психология зрелости и старения. № 6 (лето), 1999. – С. 27 – 31.
23. Фортунатова В.А. Старость как культурно-психологический феномен / В.А. Фортунатова // Психология старости / Под ред. Д.Я. Райгородского. Самара, 2002.
24. Kleinspehn-Anmerlahn Anna, Kotter-Gruhn Dana, Smith Jacqui Self-Perception of Aging: Do Subjective Age and satisfaction With Aging Change During Old Age? - Режим доступу до журн. - https://experts.umich.edu/en/publications/self- perceptions-of-aging-do-subjective-age-and-satisfaction-with.
Опубліковано
2016-10-27