Особливості розвитку етичної свідомості у студентському віці

  • М.В. Шипко
Ключові слова: етична свідомість, моральний розвиток, совісність, моральні цінності, ясність Я-­концепції, прагнення до автономії, рефлексивність, сприйняття категорій етики

Анотація

Стаття присвячена висвітленню результатів емпіричного дослідження специфіки розвитку етичної свідомості у студентському віці. Встановлено, що показники розвитку етичної свідомості за окремими змінними її структурних компонентів (значень, смислів, чуттєвої тканини) демонструють певні відмінності в досліджуваних групах студентів різних курсів. Показано, що моральний розвиток студентів відповідає конвенціональному та постконвенціональному рівням (компонент «значення»); в досліджуваних переважає середній  рівень  розвитку совісності,  ясності Я‐концепції,  прагнення  до  автономії, рефлексивності. Встановлено, що пріоритетними для студентської молоді виступають егоїстичні цінності; моральні цінності універсалізму та безпеки не є актуальними. Виявлено, що індивідуальні значення понять етичного простору у свідомості студентів всіх курсів  визначаються смисловим навантаженням за фактором оцінки, що вказує на оцінність мислення, нестабільність моральних переконань, цінностей, якостей.

Посилання

1. Заковоротная М.В. Идентичность человека: социально-философские аспекты / М.В. Заковоротная. – Ростов н/Д : СКНЦ ВШ, 1999. – 199 с.
2. Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности / Д.А. Леонтьев // Психол. журнал. − 2000. – Т. 21. – № 1. – С. 15-25.
3. Милтс А.А. Совесть / А.А. Милтс // Этическая мысль : Научно-публицистические чтения. – М. : Политиздат, 1990. – С. 274−283.
4. Турбан В.В. Становлення етичної свідомості в онтогенезі:. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Вікторія Вікторівна Турбан ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2013. – 487с.
5. Чернобровкіна В.А. Психологія особистісної свободи : монографія / В.А. Чернобровкіна ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 489с.
6. Шевченко Н.Ф. Етична свідомість: філософсько-психологічний зміст / Н.Ф.Шевченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». − 2015. − № 5. − С.120−124.
7. Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість практичного психолога: структура та специфіка функціонування / Н.Ф. Шевченко // Психологія і суспільство: [теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал] / [гол. ред. А.В. Фурман], 2009. – №4. – С. 167–180.
Опубліковано
2016-10-27