ОПЕРАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПЛАН «КАРТИНИ СВІТУ» МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ

  • С. М. Каліщук Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: професійна підготовка, образ світу, смисл, смислова архітектоніка свідомості, мікрогенеза, макрогенеза, пізнавальні контури свідомості, діяльність, мотиваційні тенденції

Анотація

У статті визначена зумовленість динаміки смислових утворень свідомо- сті майбутніх психологів-консультантів і реорганізації їх образу світу (уявлення світу, суб’єктивної дійсності) конкретно-історичним, соціаль- но-культурним і навчально-професійним тлом, у взаємодії з яким роз- гортається їх багатомірна психічна діяльність. Надана дефініція понять «смислова архітектоніка свідомості особистості» й «картина світу». Означені п’ять планів розвідки процесуально-динамічних характеристик смислової архітектоніки свідомості: мікрогенеза, макрогенеза, реорга- нізація мнемічних контекстів, операційно-пізнавальний та операційно- емоційний. Викладена діагностична процедура вивчення операційно- пізнавального плану «картини світу» майбутніх психологів-консультан- тів. Запропонована модифікація методики В.П. Серкіна «Оцінка специ- фіки перцептивного світу». Здійснено дескрипторний аналіз семантич- них структур сюжетів за тестом ТАТ Г. Мюррея. Забезпечено дослідження змісту процесів пізнання через активацію пізнавальних контурів свідомо- сті: сенсорно-перцептивного, уяви, мисленнєвого, афективного й рефлек- сії. Визначено результат дії пізнавальних контурів через знаходження контекстних смислів, що мають множину зв’язків у семантиці суб’єк- тивної «картини світу» досліджуваних. Використані діагностичні проце- дури дозволили простежити процес генези – «збирання» та генерацію конкретних елементів «картини світу» досліджуваних. Доведено залеж- ність походження та інтегрування образів «картини світу» від особистіс- ної історії діяльності, системи діяльностей, якими досліджувані вже опа- нували, й від ієрархії їхніх мотиваційних тенденцій. Підтверджена теза про неоднозначність сприйняття та розуміння світу, якщо не створені умови для співвіднесення змісту образу з власною дією перетворення, з похідними його інтерпретаціями, атрибуціями й прогнозами щодо певної ситуації. Доведено, що рівні узагальнення смислових утворень пов’язані в ієрархічні зв’язки, в яких поняттєвий рівень відкривається виключно на засаді узагальнення досвіду діяльності (дій).

Посилання

1. Вірна Ж.П. Організація життя позитивної особистості: конструктивна прогностика та професійна успішність. Наука і освіта. 2014. № 9. С. 65–71.
2. Іванцова Н.Б. Ґенеза професійної спрямованості практичного психолога. Київ : Слово, 2013. 344 с.
3. Лозова О.М. Структура самоставлення майбутніх психологів як основа конструювання образу світу професії. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2013. № 21. С. 338–348.
4. Максименко С.Д. Генезис существования личности. Киев : КММ, 2006. 240 с.
5. Сергєєнкова О.П. Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2011. 276 с.
6. Чепелєва Н.В., Пов’якель Н.І. Теоретичне обґрунтування моделі особистості практичного психолога. Психологія : збірник наукових праць. . Вип. 3. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 1998. С. 35–41.
7. Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості майбутніх практичних психологів в умовах рефлексивного навчального середовища. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2003. № 7 (1). С. 439–445.
8. Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. Київ : Вища школа, 2006. 382 с.
9. Каліщук С.М. Онтологічний і гносеологічний плани суб’єктивних моделей реальності. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної психології та педагогіки. Львів, 2020. С. 11–16.
10. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения : в 2 т. Москва : Педагогика, 1983. Т. 2. 318 с.
11. Швалб Ю.М. Свідомість як відношення людини до світу. Психологія і суспільство. 2004. № 4. С. 154–166.
12. Серкин В.П. Методы психологии субъективной семантики и психосемантики. Москва : Пчела, 2008. 382 с.
13. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. Москва : Смысл, 2000. 254 с.
14. Агафонов А.Ю. Основы смысловой теории сознания. Санкт-Петербург : Речь, 2003. 296 с.
15. Смирнов С.Д. Мир образов и образ мира. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 1981. № 2. С. 15–29.
16. Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. Москва : Наука, 1999. 349 с.
17. Стрелков Ю.К. Темпоральность трудовой деятельности. Национальный психологический журнал. 2011. № 1 (5). С. 62–65.
18. Розов Н.С. Применение ТАТ в психологической консультации: о способе целостной интерпретации рассказов. Психологическая служба в высшей школе. Новосибирск : Институт философии и права СО РАН, 1981. С. 67–80.
19. Gruber N., Kreuzpointner L. Measuring the reliability of picture story exercises like the TAT. Plos ONE. 2013. No. 8 (11). DOI: 10.1371/journal.pone.0079450.
20. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург : Речь, 2000. 349 с.
Опубліковано
2020-11-05