ЕМОЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ В ОСІБ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА УМОВ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СТРЕСОГЕННОСТІ

  • Т. В. Лапінська Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: емоційна складова частина (ЕС), емоційний інтелект (EІ), синдром емоційного вигорання (СЕВ), синдром професійного вигорання (СПВ), середній медичний працівник (СМП), професійна стресогенність

Анотація

Стаття присвячена виявленню причин і симптомів прояву професійного вигорання, а також емоційного складника у середніх медичних праців- ників (СМП), які працюють за умов підвищеної професійної стресоген- ності (з ветеранами АТО / ООС). Здійснено огляд робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників для вивчення емоційної складової частини про- фесійного (емоційного) вигорання у СМП. За результатами емпіричного дослідження, існує зв’язок між виникненням професійного (емоційного) вигорання, віком, стажем роботи, емоційними чинниками особливих умов підвищеної професійної стресогенності у СМП. Встановлено нерівномір- ність професійного (емоційного) вигорання серед СМП. За критеріями віку / стажу роботи результати виявилися різними в усіх фазах стадії фор- мування та яскраво вираженими у стадії сформованості фази резистен- ції. З’ясовано, що залежно від віку та стажу роботи СМП застосовують різні механізми психологічного захисту в роботі з ветеранами АТО / ООС. Вивчення основних емоційних властивостей є необхідним у становленні СМП. Основною складовою частиною потенціалу особистості професіо- нала є емоційний інтелект (EQ). Високий рівень емоційного інтелекту є головною вимогою до професіоналізму й особистісних якостей СМП. Саме емоційна компетентність як психологічний комплекс, що складається з таких основних елементів, як: розпізнавання та розуміння власних емо- цій і почуттів; керування власними емоціями; розпізнавання та розуміння емоцій інших; керування емоціями інших, характеризує зрілість СМП, особливо тих, хто працює за умов підвищеної стресогенності (з ветера- нами АТО / ООС). Дослідження ЕІ виявило низький рівень емоційної обі- знаності у 72,7%, та у 74,5% низький рівень управління емоціями у групах СМП. Вказується, що розвиток здібностей прийняття рішення, здійснення комунікації, вміння управляти собою й вирішувати конфліктні ситуації іні- ціюють підвищення ефективності професійної діяльності СМП в роботі з особливим контингентом (ветеранами АТО / ООС). Зазначається, що пер- спективним дослідженням у цьому напрямі є вивчення рівня задоволеності функціонуванням в різних сферах життєдіяльності та ступінь соціальної фрустрованості СМП, які працюють за умов підвищеної професійної стре- согенності.

Посилання

1. В Україні на обліку майже 370 тисяч учасників бойових дій. URL: https://www.ukrinform.ua/rubricato/2782328-v-ukraini-majze-370-tisac-ucasnikiv-bojovih-di.
2. Кахно І. Детермінанти особистісного становлення студентів-медиків на етапі професійного навчання. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/2010_8/index.html 419–420.
3. Freundberger H.J. Staff burnout. Social Scienes. 1974. P. 159–166.
4. Maslach С. Burnout: A multidimensional perspective. Professional burnout: Recent developments in the theory and research / ed. W.B. Shaufeli, C. Maslach, T. Marek. Washington D.C : Taylor & Trancis, 1993. P. 19–32..
5. Бойко В., Міщенко М. Особливості дослідження синдрому емоційного вигорання за допомогою методики «діагностика рівня емоційного вигорання». Young Scientist. 2015. № 4 (19). С. 103–105.
6. Метельська Н. Вплив емоційного вигорання на розвиток професійної самосвідомості педагогічних працівників. Психологія і особистість. 2015. № 1. С. 97–108..
7. Драга Т., Мялюк О., Криницька І. Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних працівників. Медсестринство. 2017. № 3. С. 51–55.
8. Булах В. Синдром професійного вигорання як складний психофізіологічний феномен. Медсестринство. 2015. № 4. С. 47.
9. Гончарова І. Професійно-емоційне вигорання та заходи його попередження. Пріоритети розвитку медичних наук у XXI столітті : матеріали науково-практичної конференції, Одеса, 18–19 березня 2016 р. Одеса : Південа фундація медицини, 2016. С. 71–73.
10. Водопьянова Н.Е., Серебрякова А.Б., Старченкава Е.С. Синдром профессионального выгорания в управленческой деятельности. Вестник СПбГУ. Сер. 6. Вып. 2. № 13. 2008. С. 83–91.
11. Козина Н.В. Исследование эмпатии и ее влияния на формирование «синдрома эмоционального сгорания» у медицинских работников : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.04 / Санкт-Петербургский
научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева. Санкт-Петербург, 1998. 159 с.
12. Скугаревская М.М. Синдром эмоционального выгорания у работников сферы психического здоровья : автореф. дисс. … канд. мед. Наук : 14.00.18, 19.00.04. / Белорусский государственный медицинский университет. Минск. 2003. 123 с.
13. Лукьянов В.В. Защитно-совладающее поведение и синдром «эмоционального выгорания» у врачей-наркологов, их коррекция и влияние на эффективность лечения больных : автореф. дисс. …докт. мед. наук : 19.00.04, 14.00.45 / Санкт-Петербург. 2007. 350 с.
14. Кузнецова О.А., Лепехин Н.Н. Психологические особенности синдрома выгорания у врачей анестезиологов-ревматологов. Курск : Курск. гос. ун-т, 2008. С. 220–227.
15. Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT v. 2.0) : руководство. Москва : Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. 176 с.
16. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн. Психологическая диагностика. 2006. № 4. С. 3–22.
17. Изард К.Э. Психология эмоций / перев. с англ. Санкт-Петербург : Издательство «Питер», 1999. 464 с.
18. Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory / J.D.A. Parker (eds.). Handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. P. 363–388.
19. Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 301 с.
20. Выготский Л.С. Мышление и речь : собрание сочинений : в 6 т. Москва : Педагогика, 1982. Т. 2. С. 5–361.
21. Пріб Г.А. Патопсихологічні складові емоційного вигорання військовослужбовців як чинник національної безпеки. Економіка та держава № 3 (11). 2019.
22. Бойко В.В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении. Санкт-Петербург, 1999. 105 с.
23. Диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл). Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Изд-во Института Психотерапии, 2002. C. 57–59.
24. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. Санкт-Петербург, 1999. 32 с.
25. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект. Москва : АСТ, 2008. 478 c.
Опубліковано
2020-11-24