ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ

  • О. А. Лукасевич Запорізький національний університет
Ключові слова: ідентичність, ідентифікація, криза ідентичності, особистісна ідентичність, соціальна ідентичність, статус ідентичності, порушення ідентичності, збереження ідентичності

Анотація

У статті досліджується проблема формування ідентичності особистості як результату самовизначення та самоприйняття. Розкрито зміст поняття «ідентичність» у сучасній зарубіжній і вітчизняній психології, проведено теоретичний аналіз психологічних параметрів поняття «ідентичність», виявлено його неоднозначне трактування. Розглянуто кризу ідентичності як конфлікт між наявними стійкими структурами ідентичності людини та відповідним способом її входження у навколишній світ. Зроблено висновок, що криза ідентичності є неминучим і логічним етапом у розвитку особистості та досягненні гармонійної цілісності. Представлено аналіз психологічної структури ідентичності особистості. Цілі, цінності та переконання визначено як основні елементи ідентичності. Наголошено, що ідентичність має індивідуальний і соціальний початок, формується внаслідок взаємодії з іншими людьми через засвоєння виро- бленого способу спілкування. Наведено характеристику чотирьох можли- вих статусів досягнення ідентичності: досягнутої ідентичності, мораторію, передчасної ідентичності та дифузної ідентичності. Враховуючи особли- вості порушень ідентичності, встановлено, що головними ресурсами адап- тації є персональне коло оточення. Можливість довіряти та виникнення почуття захищеності у клієнтів дає змогу зберігати ідентичність у різних соціальних ситуаціях. Розглянуто та відібрано ефективний діагностичний інструментарій для визначення психологічних особливостей ідентичності, що сприяє процесу смислотворення та рефлексії, можливості позбавитися звичних патернів поведінки, усвідомленому вибору стратегії поведінки. При консультуванні клієнта важливо враховувати його статус ідентичності та співвідношення компонентів ідентичності у його структурі. Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати, що збереження ідентичності передбачає здатність до емоційного відгуку у взаємодії за умови чітко визначених особистісних меж.

Посилання

1. Lifton R.J. The Protean Self Human Resilience in an Age of Fragmentation. Chicago : University of Chicago Press, 2003. 272 p.
2. Левченко В.В. Особистісна ідентичність у процесі адаптації в ситуації життєвих змін. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2016. Вип. 1. С. 78–86.
3. Литвинчук О. Соціальна та особистісна ідентичність: соціально-філософський аналіз. Наукові записки. Серія «Філософія». 2011. Вип. 8. С. 195–202.
4. Макарова О.П. Особистісна ідентичність: теоретичні аспекти проблеми. Scientific Journal Virtus. № 26. 2018. Р. 60–64.
5. Правдивець Н.О. Теоретична модель феномену ідентичності особистості. Актуальні проблеми психології. 2010. Т. 1. Ч. 27. С. 137–145.
6. Рудоміно-Дусятська О.В. Екологічні аспекти дослідження особистісної ідентичності. Життєве середовище особистості у психологічному вимірі : матеріали ХІV міжн. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 травня 2018 р. Київ. 2018. С. 100–105.
7. Соловьева С.Л. Идентичность как ресурс выживания. Медицинская психология в России. 2018. T. 10. № 1. C. 5–15.
8. Труфанова Е.О. Идентичность и Я. Вопросы философии. 2008. № 6. С. 95–105.
9. Heshmat Sh. Basics of identity. Psychology today. 2017. URL: https://www.psychologytoday.com/us/blog/science-choice/201412/basics-identityю.
10. Horowitz M.J. Self-Identity Theory and Research Methods. Journal of Research Practice. 2015. Vol. 8. Issue 2. Article M14. URL: http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/296/261.
11. Diehl M., Jacobs L.M., Hastings C.T. Temporal stability and authenticity of self-representations in adulthood. Journal of Adult Development. 2010. № 13 (1). P. 10–22.
12. Wood A.M., Linley P.A., Maltby J., Baliousis M., Joseph S. The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology. 2012. № 55 (3). P. 385–399.
13. Антонова Н.В., Белоусова В.В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии. Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. 2011. № 2. С. 79–92.
14. Пузько В.И. Кризис идентичности личности в условиях глобализации. Философия и общество. 2007. № 4. С. 98–113.
15. Солдатова Е.Л. Эго-идентичность в нормативных кризисах развития. Вопросы психологии. 2006. № 5. С. 74–84.
16. Эриксон Э. Трагедия личности / перевод: Л. Бессонова, М.Л. Хорьков, Е.Л. Длугач. Москва : Алгоритм Эксмо, 2008. 344 с.
17. Франчесетти Д. Панические атаки (Гештальт-терапия в единстве клинических и социальных контекстов. Москва : МИГТиК, 2015. 264 с.
18. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становлення : дис. ... докт. психол. наук : 19.00.13 / Московский государственный педагогический университет. Москва, 2006. 325с.
19. Brewer M. Social identity, Distinctiveness, and in-group Homogeneity. Social Cognition. 1993. № 11. P. 150–164.
20. Marcia J.E. Identity in adolescence. Handbook of adolescent psychology (eds. Adelson J.). New York : John Wiley, 1993. P. 22–41.
21. Кун М., Макпартленд Т. «Кто Я» Применение теста «20-ти высказываний». Психология самосознания : хрестоматия. Самара : Издательский Дом «Бахрам-М», 2003. С. 460–468.
22. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. Ленинград : ЛГУ, 1985. С. 124–128.
Опубліковано
2020-11-05