КОГНІТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ Й ОСОБИСТІ ЦІННОСТІ ЯК ЧИННИКИ АДАПТИВНОСТІ ЗА КОРОТКОЧАСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • О. В. Хубетов Інститут підготовки кадрів державної служби занятості України
Ключові слова: адаптивність, інтелект, критичне мислення, особисті цінності, самостійність, творче мислення

Анотація

У статті аналізуються дані емпіричного дослідження, проведеного серед слухачів Одеського центру професійної освіти державної служби зайнятості України, щодо специфіки залежності показників соціально- психологічної адаптивності безробітних під час короткотермінового навчання нової професії від рівнів їхніх когнітивних показників та особистих цінностей. Наведені результати кореляційного аналізу, завдяки якому виявлені зв’язки високого рівня між інтегральними показниками адаптивності та рівнями загального інтелекту, критичного мислення, таких особистих цінностей, як «самостійність», «самостійність у поведінці», «гедонізм»; виявлені негативні кореляційні зв’язки особистого адаптаційного потенціалу з рівнями таких особистих цінностей, як «традиція в поведінці», «конформізм у поведінці». Кореляційні зв’язки нижчого рівня були виявлені між інтегральним показником адаптації та рівнем творчого мислення, такими особистими цінностями, як «влада», «досягнення», «універсалізм», «універсалізм у поведінці», «доброта в поведінці», негативні кореляційні зв’язки низького рівня – між інтегральним показником адаптації та такими особистими цінностями, як «влада в поведінці», «конформізм у поведінці». Проведений кластерний аналіз виявив чотири типи слухачів за рівнями адаптивності: тип слухачів із низьким рівнем адаптивності, успішний тип слухачів (високі рівні адаптивності), самостійний тип (достатньо високий рівень адаптивності та високий рівень особистої цінності «самостійність у поведінці»), тип слухачів традиційної поведінки (досить невисокий рівень адаптивності). Аналіз показників всіх типів слухачів виявив статистично значущі зв’язки між типами слухачів і рівнями таких когнітивних показників, як «загальний інтелект» і «критичне мислення» і таких особистих цінностей, як «самостійність у поведінці», «традиція в поведінці». Визначені когнітивні показники й особисті цінності, найбільш придатні для розробки корекційно-тренінгової програми та комплексу заходів із поліпшення адаптивних можливостей особистості під час короткотермінового професійного навчання.

Посилання

1. Булах І.С. Специфіка соціальної адаптації та самоздійснення особистості в підлітковому та юнацькому віці. Збірник наукових статей НПУ ім. М.П. Драгоманова. 1998. С. 5–11.
2. Максимова Н.Ю., Грись А.М., Манілов І.Ф. та ін. Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища : монографія / за ред. Н.Ю. Максимової. Київ : Педагогічна думка, 2015. 254 с.
3. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 304 с.
4. Чуткина Г.М. Адаптация первоклассников к педагогическому процессу школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Минский государственный педагогический институт им. М. Горького. Минск, 1987. 17 с.
5. Драгунова Т.В. Проблема конфликта в подростковом возрасте. Библиотека научной и учебной литературы. 2004. URL: http://www.sbiblio.com/biblio/archive/dragunova_problema/ (дата звернення: 25.08.2020)
6. Новикова И.А. Соотношение толерантност и параметров межкультурной адаптации иностранных студентов из разных регонов. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2010. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-tolerantnosti-iparametrov-mezhkulturnoy-adaptatsii-inostrannyh-studentov-iz-raznyh-regionov/viewer (дата звернення: 25.08.2020).
7. Корчевна О.В. Психологічні чинники формування активності безробітних на ринку праці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. Київ, 2006. 233 с.
8. Пасічна В.Г. Організаційно-психологічні детермінанти адаптації на етапі професійної перепідготовки : дис. … канд. псих. наук : 19.00.10 / Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2018. 249 с.
9. Мілютіна К.Л. Особливості життєвої стратегії особистості у сфері зайнятості в умовах соціальної нестабільності. Ринок праці та зайнятість населення. 2015 № 2. С. 54–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_2_14 (дата звернення: 25.08.2020).
10. Семиченко В.А. Проблема особистісного розвитку й саморозвитку в контексті неперервної професійної освіти. Педагогіка і психологія. 2010. № 2 С. 46–57.
11. Сабліна Н.В. Особистісні чинники адаптації до навчання студентів медичного коледжу : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Інститут психології імені Г.С. Костюка. Київ, 2019. 219 с.
12. Мельник О.В. Вікові особливості адаптації учасників бойових дій до умов мирного життя : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Інститут психології імені Г.С. Костюка. Київ, 2019. 258 с.
13. Ромм М.В. Адаптация личности в социуме: Теоретико- методологический аспект. Новосибирск : Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2002. 275 с.
14. Галецька І. Психологічні чинники соціальної адаптації. Соціогуманітарні проблеми людини. 2005. № 1. С. 91–100. URL: http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p001.php (дата звернення: 15.06.2020).
15. Ростовцева М.В., Машанов А.А. Естественнонаучные, психологические и философские аспекты адаптации человека. Вестник КрасГАУ. 2013. № 6. С. 184–190. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/estestvennonauchnye-psihologicheskie-i-filosofskie-aspekty-adaptatsii-cheloveka /viewer (дата звернення: 16.06.2020).
16. Маклаков А.Г., Чермянин С.В. Психологическое прогнозирование в экстремальных условиях деятельности. Вестник СПбГУ. 2009. Сер. 12. Вып. 4. С. 142–148.
17. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Москва : Международная педагогическая академия, 1994. 680 с.
18. Тимоха С. Теоретичні основи розвитку критичного мислення студентів. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2011. Вип. LV. Ч. ІІ. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gnvp/2011_55_2/8.pdf (дата звернення: 16.05.2019).
19. Хубетов О.В. Уточнення структури та механізмів процесу творчого мислення. Проблеми сучасної психології. 2018. № 2 (14). С. 150–157.
20. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как инструментальное действие. Санкт-Петербург : Речь, 2002. 207 с.
Опубліковано
2020-11-05