ТАРГЕТНЕ ІНТЕРНЕТ-ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕД ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ВИДІВ КІБЕРАДИКЦІЙ

  • Ю. О. Асєєва Одеський національний медичний університет
Ключові слова: соціодемографічні особливості, кіберадикції, залежність від комп’ютера, ігрова адикція, Інтернет-адикція, ґаджет-адикція, селфетіс, кіберкомунікативна адикція, підлітки, юнацький вік

Анотація

Робота присвячена проблемі, яка стрімко набирає обертів серед сучасного молодого покоління, – кіберадикціям. Розповсюдженість кіберадикцій серед підліткового та юнацького віку потребує комплексного вивчення серед фахівців як психології, так і медицини. Комплексне дослідження соціодемографічних, індивідуально-психологічних та клініко-патологічних особливостей надасть змогу створити повний образ кіберадиктів і стане підґрунтям для розроблення ефективних програм щодо попередження та психокорекції кіберадикцій серед молоді. Метою роботи стало проведення таргетного інтернет-дослідження серед осіб підліткового та юнацького віку для визначення розповсюдженості проблеми та виявлення видів кіберадикцій. Методами дослідження були: теоретичний (аналіз та узагальнення соціально-психологічної, медико-психологічної, психолого-педагогічної літератури за темою дослідження), напівструктуроване інтерв’ю, психодіагностичний та математико-статистичний (кількісний та якісний аналіз отриманих результатів). У таргетному інтернет-дослідженні, яке триває з 2015 року, взяли участь 6000 осіб, (у віці 14–21 рік), серед яких 2940 чоловіків (49%) та 3060 жінок (51%). По допомогу звернулось 663 особи, однак протягом проведення дослідження, яке ще триває, вже 104 особи відмовились від участі в подальшому дослідженні. За результатами інтернет-опитування виявлено, що лише 22,73% респондентів не мають проявів кіберадикцій, вміють контролювати час, проведений в онлайн-режимі чи під час використання комп’ютера (далі – ПК), ґаджетів або інших електронних девайсів. Мають прояви кіберадикцій понад 70% респондентів, при цьому слід зауважити, що юнаки у віковій категорії від 14 до 21 року більш схильні до залежності від ПК, ігрової залежності та ґаджет-адикції, а дівчата – до кіберкомунікативної адикції та селфетіс. Отримані результати вказують на глобалізацію даної проблеми та необхідність подальших досліджень з метою розроблення ефективних програм профілактики кіберадикцій серед молодого покоління.

Посилання

1. Жукова М.В. Компьютерная зависимость как один из видов аддиктивной реализации. Педагогика и психология. 2018. С. 120–129.
2. Шоттон М. Минусы и преимущества компьютерной зависимости. Поведение и информационные технологии. 1997. № 10. С. 219–230.
3. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смыслова О.В. Интернет: воздействие на личность. Психология зависимости : Хрестоматия. Минск : Харвест, 2014. С. 175–222.
4. Козідубова В.М. Основні поняття МКХ-10 та її застосування. Психіатрія. Харків : Оберіг, 2013. С. 34–45.
5. Купер Дж.Э. Карманное руководство к МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств с глоссарием и исследовательскими диагностическими критериями / пер. с англ. Д. Полтавца. Киев : Сфера, 2000. 464 с.
6. Petry N.M. Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Journal of Clinical Psychiatry. 2005. Vol. 66. P. 564–574.
7. Young, K. Internet Addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber. Psychol. Behavior, 1999. Р. 1, 237–244.
8. Goldberg, I. Internet addiction disorder. 1996. URL: http://www.psycom.net
9. Коул М. Изучение поведения в контексте: мезогенетический подход. Культурно-историческая психология. 2015. Т. 11. № 4. С. 55–68.
10. Войскунский А.Е. Перспективы становления психологии Интернета. Психологический журнал. 2013. Т. 34. № 3. С. 110–118.
11. Арестова О.П., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Коммуникация в компьютерных сетях: психологические детерминанты и последствия. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1996. № 4. С. 14–20.
12. Худяков А.В., Староверова Ю.В., Киселева М.С. К медицинскому аспекту интернет-зависимости. Игровая зависимость: мифы и реальность : Материалы международной конференции (Москва, 21–22 июня 2006 г.). Москва : РИО ФГУ «ГНЦ ССП Росздрава», 2006. С. 142–145.
Опубліковано
2020-11-05