ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

  • Г. А. Пріб Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
  • Л. Є. Бегеза Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: ідентичність, ідентифікація, професійна ідентичність, професійна Я-концепція, теоретична модель ідентичності лікаря

Анотація

У статті запропоновано теоретичний огляд основних концепцій іден- тичності як структури Я-концепції особистості. Відзначено, що у пси- хологічній літературі поняття «ідентичність» розглядається та тракту- ється як динамічна система, яка розвивається протягом життя людини та має складну ієрархічну структуру. Розглянуто наукові підходи до понять «соціальна» і «професійна ідентичність», визначено їхні структурні ком- поненти. У концепціях професійного розвитку особистості виокремлено три аспекти розгляду професійної ідентичності: 1) професійну ідентич- ність як тенденцію становлення професіонала; 2) професійну ідентич- ність як індивідуально-особистісний емоційний стан, у якому перебу- ває особистість на різних етапах професійного шляху; 3) професійну ідентичність як структурний елемент професійного шляху. Науковцями визначено концептуальні маркери професійної ідентичності особистості: професійна ідентичність є феноменом самосвідомості особистості; про- фесійна ідентифікація є динамічною, формується та розвивається у про- цесі професіогенезу особистості; професійна ідентичність пов’язана із професійною спільнотою. Визначено основні показники професійної ідентичності: самоусвідомлення, причетність до корпоративної та про- фесійної спільноти, ставлення до професії та до себе у професії, при- йняття професійної ролі. З’ясовано основні чинники, які впливають на формування професійної ідентичності. Здійснено теоретичний аналіз особливостей професійної ідентифікації лікаря. Визначено, що про- фесійна ідентичність лікаря як індивідуально-психологічний феномен характеризується узгодженням когнітивних, особистісно-цінних і профе- сійних парадигм особистісного «Я-образу лікаря», професійним самоз- дійсненням та ототожненням-диференціацією із професійною спільно- тою. У парадигмі вивчення професійної Я-концепції лікаря (когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий і соціальний компоненти) професійна ідентифікація лікаря характеризується трьома патернами: комунікатив- ним, професійним, рефлексивним. Запропоновано теоретичну модель професійної ідентичності лікаря, яка містить характеристики соціаль- ної ідентичності та психології професіонала і включає структурні ком- поненти цінностей (когнітивно-емоційно-оцінний компонент) і змісту (когнітивно-поведінково-соціальний компонент).

Посилання

1. Зливков В.Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації. Київ : Український центр політичного менеджменту, 2005. 144 с.
2. Москаленко В.В. Соціалізація особистості : монографія. Київ : Фенікс, 2013. 540 с.
3. Психологічні умови становлення професійної ідентичності особистості : звіт про науково-дослідну роботу / В.Л. Зливков та ін. Київ : Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 2014. 44 с.
4. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека. Москва : УРАО, 2002. 160 с.
5. Зливков В.Л. Проблема особистісної та професійної самоідентифікації в сучасній психології. Соціальна психологія. 2006. № 5. С. 128–136.
6. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение в культурно-исторической перспективе. Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 80–85.
7. Tajfel H. Social identity and intergroup relations. Cambrige Yniv. Press. 1982. 405 р.
8. Turner J. Social categorizetion and the self-concept: A social cognitive theory of group behevior. Greenwich: Connect. 1985. Р. 392–399.
9. Савчук З.С. Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 5 (59). С. 175–184.
10. Абрамова Г.С. Психология в медицине. Москва : ЛПА «Кафедра-М», 1998. 272 с.
Опубліковано
2020-11-05