ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЛІЦІЇ

  • Н. О. Губа Запорізький національний університет
  • О. Г. Павлюк Запорізький національний університет
Ключові слова: самосвідомість, професійна самосвідомість, майбутні фахівці поліції, освітня діяльність, емоційна компетентність, особистісний розвиток, вольова саморегуляція, цінності

Анотація

Одним із основних завдань на етапі навчання майбутнього фахівця поліції у вищому навчальному закладі є становлення його професійної самосвідомості, яка сприяє усвідомленню правильності вибору професії, допомагає побачити перспективу свого особистісного та професійного розвитку, дозволяє активно включитися у сферу на початку навчальної, а потім і професійної діяльності. Мета статті – висвітлити результати емпіричного дослідження професійної самосвідомості, що розкривають її зміст і структуру, а також проаналізувати авторську модель змістовно-структурних компонентів професійної само- свідомості майбутніх фахівців поліції на етапі навчання у ВНЗ. У роботі представлена авторська модель структури професійної самосвідо- мості майбутніх фахівців поліції на етапі навчання у ВНЗ, отримана за допо- могою факторного аналізу даних (психодіагностичного вимірювання (n=140) основних складників професійної самосвідомості майбутніх поліцейських – курсантів I–IV курсів ВНЗ). У статті описані та проаналізовані характеристики та зміст її структурних компонентів, виокремлених факторним аналізом: «емоційної компетентності» (емоційного інтелекту, емпатії, емоційної обі- знаності, вміння розпізнавати емоції інших людей і впливати на їхній емоцій- ний стан), який має найбільше факторне навантаження; «навчально-профе- сійної мотивації» (мотиваційного компонента: прагнення отримувати знання на основі усвідомлення соціальної необхідності, відповідальності, особистої користі для суспільства); «вольової саморегуляції» (вольового компонента: вольової регуляції процесів власного життєзабезпечення: стійкості намірів, активності, впевненості у собі, розвинутого почуття обов’язку); «ціннісного розвитку» (ціннісного компонента: соціального схвалення та поваги, само- стійності вибору способів дії, безпеки для інших людей і самого себе, іден- тифікації із традиціями, звичаями та ідеями своєї професії); «особистісного розвитку» (особистісного компонента: незалежності у судженнях і поведінці, змагальності за більш високий соціальний і професійний статус). Результати дослідження надалі будуть використані для розробки психологічних програм формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців поліції з ураху- ванням специфіки їхньої навчальної та професійної діяльності.

Посилання

1. Деркач А.А. Социально-психологические основы совершенствования деятельности воспитателя : дис. ... докт. психол. наук : 19.00.05. Ленинград, 1981. 392 с.
2. Колбинцева А.С. Развитие профессионального самосознания студента в процессе освоения общематематических знаний : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01. Оренбург, 2009. 26 с.
3. Москаленко С.В. Особенности развития образа «Я-профессионал» у студентов в процессе обучения : дис. … психол. наук. Белгород, 2007. 174 с.
4. Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 308 с.
5. Мащенко Н.І. Соціально-психологічні чинники становлення професійної самосвідомості студентів технічних університетів : автореф. … канд. псих. наук : 19.00.05. Київ, 2005. 18 с.
6. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования: анализ и интерпретация данных. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 392 с.
7. Наследов А.Д. SPSS: компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 416 с.
Опубліковано
2020-11-05