ОСОБЛИВОСТІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Т. В. Гура Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: лідерство, технічний університет, тестування, методика, тренінг

Анотація

Істотна суспільна значущість лідерського потенціалу як психологічного феномену, що має виразно колективний його характер, і зростаюча конкуренція в умовах прискорення науково-технічного прогресу породжують певне загострення міжособистісних відносин. Розглянуті обставини позначаються на характері особистісного розвитку інженера, на формуванні його лідерського потенціалу. Тому емпіричні дослідження лідерського потенціалу являють собою важливу й актуальну проблему, розв’язання якої має сприяти істотному підвищенню якості діяльності у сфері інженерної діяльності, а отже, і функціональному й технічному, економічному та екологічному, ергономічному та естетичному рівню створюваних пристроїв і використовуваних технологій, які забезпечують ефективність діяльності цієї сфери в ринкових умовах економіки. Аналіз останніх досліджень підтверджує важливість, актуальність та істотну теоретичну та прикладну значущість діагностики лідерського потенціалу. У цьому можна впевнитись, ознайомившись з роботами науковців: П. Коестенбаума, К. Ходжкінсона, Є. Кудряшової (ціннісні аспекти лідерства); Є. Воронова, М. Гончаренка, В. Єрмакова, О. Ковальової, О. Семенова, О. Свенцицького, У. Бенніса, Е. Богардуса, С. Васильцова, О. Криштановської, Р. Міллса, X. Ортега-і-Гассета, В. Парето (особистісні аспекти лідерства в різних сферах); В. Михайличенко, О. Романовського (педагогіка лідерства); А. Книш, Н. Підбуцької, Ю. Чалої (психологічна готовність до розвитку лідерських компетентностей). Недостатньо інформації було присвячено методам діагностики та формування лідерського потенціалу в умовах технічного університету. У статті наведено визначення лідерського потенціалу, яке розглядається як можливість та готовність індивіду до ефективної лідерської поведінки. Розглянуто детально сутність особистісно-рефлексивного, пізнавально- професійного, ціннісно-мотиваційного, поведінкового або організаційно- управлінського, емоційного та комунікативного компонентів. Представлені результати емпіричного дослідження лідерського потенціалу у студентів технічного університету за допомогою спеціальних методик тестування. У статті доведено ефективність тестування після проведення формувального експерименту. Вказані основні моменти ролі організації зустрічей з лідерами- випускниками технічних ЗВО під час формування лідерських якостей. Відзначено, що з позиції педагогічного супроводу формування лідерського потенціалу студентів технічного закладу вищої освіти передбачає реалізацію доцільних методів, прийомів і засобів не тільки діагностики, але й застосування психологічного тренінгу для розкриття і активізації лідерського потенціалу в студентів під час професійної підготовки. Застосовані методики «Діагностика лідерських здібностей», «Самооцінка лідерства», психогеометричний тест, багатофакторний опитувальник лідерства виявились ефективними та статистично вірогідними для діагностики лідерського потенціалу у студентів в умовах технічного закладу вищої освіти. Запропоновані автором методи та форми тренінгових занять із формування лідерського потенціалу, а також роль зустрічей з лідерами-випускниками технічних ЗВО для впровадження в систему професійної підготовки бакалаврів та магістрантів технічних університетів під час викладання дисциплін філософського, соціологічного та психолого-педагогічного спрямування.

Посилання

1. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С. Концепція формування гуманітарно-технічної еліти в НТУ «ХПІ» та шляхи її реалізації : навч.-метод. посібн. Харків : НТУ «ХПІ», 2004. 416 с.
2. Гура Т.В. Психологія лідерства в бізнесі. Психологічний журнал. 2018. № 9 (19). С. 138–151. URL: http://www.apsijournal.com/ (дата звернення: 15.08.20).
3. Романовский О.Г., Михайличенко В.Є., Гура Т.В. Поняття «лідерський потенціал» і «лідерські якості»: зміст та використання у науковій думці. Лідер. Еліта. Суспільство. 2019. № 1. С. 110–117.
4. Романовский А.Г., Михайличенко В.Е., Грень Л.Н. Педагогика лідерства. Харьков, 2018. 500 с.
5. Pidbutska N., Knysh A., Chala Yu. Future Engineers’ Psychological Readiness For Common Competencies Development In The Process of Studying “Professional Psychology”. Наука і освіта, Web of Science. 2017. № 11. P. 98–104.
6. Дрыгина И.В. Активизация лидерского потенциала личности студента в образовательном процессе ВУЗа : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Красноярск, 2004. 198 с.
7. Евтихов О.В. Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание и возможности развития : монография. Красноярск, 2011. 288 с.
8. Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу / О.М. Кокун та ін. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2012. 433 с.
9. Михайличенко В.Е., Гура Т.В. Способи і методи діагностики і розкриття лідерського потенціалу студентів. Теорія і практика управління соціальними системами. 2019. № 2. С. 12–22.
10. Фетіскін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Изд-во Института Психотерапии, 2012. 490 с.
11. Романовський О.Г., Гура Т.В., Книш А.Є. Розвиток лідерського потенціалу особистості в Центрі лідерства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». 2017. № 1. С. 96–100.
Опубліковано
2020-11-05