ГІДНІСТЬ ЯК СМИСЛОЖИТТЄВА ЦІННІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ

  • Л. В. Папітченко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: власна гідність, самоповага, самооцінка, смисложиттєва цінність, емоційно-ціннісне ставлення, життєдіяльність особистості

Анотація

У статті прослідковано, яким чином гідність визначає смисложиттєві орі- єнтири сучасної особистості. Проаналізовано її прояви в повсякденному та професійному житті особистості. Розглянуто структурні елементи гідності з позиції аксіопсихології. Теоре- тично проаналізовано наявні сьогодні наукові позиції в розумінні поняття гідності та зроблено висновки про необхідність його інтерпретації щодо інтегральності його становлення. Показано вплив гідності на базові сфери людського життя, зокрема профе- сійну діяльність, самопочуття, стосунки, що окреслює її як смисложиттєві цінності сучасної особистості. Автором звернено увагу на важливість здійснення поглибленої психопро- філактичної роботи практичних психологів в темі гідності. Проілюстро- вано взаємозв’язок та вплив гідності на повсякденне життя особистості. Зазначено, що людині важливо відчувати себе цінною, визнаною, вільною, прийнятою, соціально захищеною, розуміти, що її голос має значення та його чують. Прослідковано, що разом із самооцінкою, самоповагою гідність визначає емоційно-вольове забарвлення процесу життєдіяльності особистості. У статті розглянуто смисложиттєві орієнтири особистості, які визнача- ються не лише її побутовими справами, але й професійною реалізацією. Прослідковано взаємозв’язок гідності та професійної діяльності. Розгля- нуто призначення парадигми гідності на робочому місці, яка спрямована на вирішення парадоксу між індивідуальністю та колективом. З’ясовано, що адекватно усвідомлене й послідовне емоційно-ціннісне ставлення особистості до себе у таких проявах, як самоповага, вимогливість, гордість, совість, почуття власної гідності, є центральною ланкою її психодуховного світу, що формує його єдність, прийняття й цілісність, погоджуючи та впорядковуючи внутрішні цінності особи. Акцентовано увагу на тому, що гідність є цінністю, тому її варто розглядати як ціннісний орієнтир в образі світу особистості.

Посилання

1. Аристотель. Сочинения : в 4 т. Москва : Мысль, 1983. Т. 4. 830 с.
2. Бех І. Почуття гідності у духовному розвитку особистості. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Київ, 2008. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/20055001.pdf.
3. Булах І., Алексєєва Ю. Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка : навчально-методичний посібник. Київ : НПУ ім. М. Драгоманова, 2003.
4. Дойчик М. Ідея гідності: від Античності до Модерну : дис. … докт. філософ. наук : спец. 09.00.05. Дніпро, 2019. 530 с.
5. Кравченко П. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття. Полтава, 2002. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCH.pdf.
6. Коротковских Т. Формирование основы чувства собственного достоинства у старшего дошкольника в самопроцессах : дисс. …канд. психол. наук : спец. 19.00.07. Казань, 2004.
7. Кулакова Л. Почуття власної гідності як конструкт самосвідомості особистості. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. Костюка НАПН України.
8. Куницына В. Сила Я и самоуважение. Психология : учебник / под ред. А. Крылова. Москва : Проспект, 1998. С. 283–286.
9. Муравська М. Моральна самооцінка як конструктивний елемент моральної самосвідомості військових курсантів. Проблеми сучасної психології. 2010. Вип. 10. С. 472.
10. Пазенок В. Гуманістичний принцип сучасної філософії освіти. Філософія освіти. 2005. С. 52–64.
11. Платон. Государство. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 3. Москва : Мысль, 1971. С. 327–629.
12. Диянова З., Щеголева Т. Психология личности : учебное пособие. Иркутск : Иркутский университет, 2002. 39 с.
13. Ревякина Н. Итальянское Возрождение. Гуманизм второй половины XIV – первой половины XV в. Новосибирск : НГУ, 1975. 173 с.
14. Рибалка В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти : науково-методичний посібник. Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2010.
15. Столин В. Самосознание личности. Москва : МГУ, 1983.
16. Тофтул М. Сучасний словник з етики : словник. Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.
17. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Xарків : Прапор, 2007. 640 с.
18. Чеснокова И. Проблема самосознания в психологии. Москва : Наука. 1977.
19. Чиренко Н. Почуття власної гідності: критерії та показники. Вісник Інституту проблем виховання АПН України. № 1 (12). С. 115–119. URL: http://lib.iitta.gov.ua/4817/1/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_2008.pdf.
20. Філософський енциклопедичний словник / за. ред. В. Шинкарука. Київ : Абрис, 2002. 751 с.
21. Dictionary.com. URL: https://www.dictionary.com/browse/dignity.
22. Hicks D. Why Dignity Matters. URL: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/dignity/201108/why-dignity-matters.
23. Hicks D. What Is the Real Meaning of Dignity? URL: https://www.psychologytoday.com/us/blog/dignity/201304/what-is-the-real-meaning-dignity-0.
24. Lebech M. What is Human Dignity? Maynooth Philosophical Papers / ed. by M. Lebech. Maynooth, 2004. P. 59–69.
25. Noonan S.J. Depression and Dignity. Can these two co-exist? URL: https://www.psychologytoday.com/us/blog/view-the-mist/201710/depression-and-dignity.
26. Bal P.M. Dignity in the Workplace. New Theoretical Perspectives. URL: https://www.researchgate.net/publication/318824175_Introduction_to_Workplace_Dignity.
27. Bal P.M. Dignity in the Workplace. New Theoretical Perspectives. URL: http://matthijsbal.com/articles/Bal_2017_Dignity_FullBook.pdf.
Опубліковано
2020-11-05