ЗВ’ЯЗОК НАЦІОНАЛЬНОЇ АФІЛІАЦІЇ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Л. М. Співак Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: національна афіліація, національна ідентичність, нація, студент, заклади вищої освіти

Анотація

Позитивна національна ідентичність молодих громадян держави під- вищує стабільність кожної нації. Студентський вік є сенситивним для розвитку національної ідентичності. Мета статті – емпірично вивчити зв’язок національної афіліації з розвитком національної ідентичності українських студентів вітчизняних закладів вищої освіти. В емпіричному дослідженні застосовано модифіковану методику «Етнічна афіліація» та методику оцінки позитивності та невизначеності етнічної ідентичності. Встановлено, що в найбільшої кількості студентів врівноважені особисті інтереси й націоафіліативні прагнення, в дещо меншої – особисті інте- реси домінують над груповими, в найменшої – переважають націоафі- ліативні прагнення. Більшість студентів вирізняє високий рівень націо- нальної ідентичності, що засвідчує їхня національна гордість і чіткість усвідомлення свого націокультурного походження і національної належ- ності в ситуаціях міжнаціональних взаємодій. У меншої кількості сту- дентів помічено середній і низький рівні національної ідентичності, які виявляються в недостатній чіткості усвідомлення ними своєї національ- ної належності та переживанні національної гордості в окремих ситуа- ціях міжнаціональних взаємодій. Визначено статистично сильний і додатній (прямий) зв’язок між наці- ональною афіліацією та позитивністю національної ідентичності сту- дентів. Досліджувані з домінуючими націоафіліативними прагненнями пишаються своїм націокультурним походженням і національною належ- ністю майже в кожній ситуації міжнаціональних взаємодій; із врівно- важеними націоафіліативними прагненнями й особистими інтересами – майже в половині таких ситуацій; із переважаючими особистими інтер- есами над груповими – лише в окремих ситуаціях. Зафіксовано статис- тично сильний і від’ємний (обернений) зв’язок між національною афі- ліацією і чіткістю національної ідентичності студентів. Досліджувані з домінуючими націоафіліативними прагненнями чіткіше усвідомлюють своє націокультурне походження і національну належність порівняно зі студентами, в яких особисті інтереси переважають над груповими. Отже, емпірично доведено наявність статистично значущого зв’язку національної афіліації з національною ідентичністю українських студен- тів вітчизняних закладів вищої освіти.

Посилання

1. Піонтковська Д.В. Психологічні особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Нац. ун-т «Острозька академія». Острог, 2017. 195 с.
2. Spivak, L., Kovalenko, O. Language of Communication as an Important Condition for the Development of National Identity During Ukrainian Students. Psycholinguistics. 2018. № 24 (1). P. 304–319. URL: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-304-319.
3. Співак Л.М. Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. 300 с.
4. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. Москва : Смысл, 1998. 389 с.
5. Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Методы этнической и кросс-культурной психологии. Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 238 с.
Опубліковано
2020-11-05