НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ІЗ КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

  • В. В. Шевчук Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: особистість, батьки, емоційне вигорання, психологічний стан, діти з комплексними порушеннями

Анотація

Мета статті полягає в аналізі наукових засад дослідження емоційного вигорання батьків, які виховують дітей із комплексними порушеннями. Актуальними проблемами батьківства сьогодні є психологічна допомога батькам дітей з вадами розвитку; поява в батьків, які виховують осо- бливу дитину, різних соматичних захворювань, астенічних і вегетатив- них розладів, депресивної симптоматики; психологічна допомога сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку; структур- но-функціональні особливості сімей із психічно хворим; соціально-пси- хологічні проблеми дітей-інвалідів; формування самосвідомості батьків, які переживають психотравмуючу ситуацію; особливості психологічного супроводу батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна; виникнення в батьків дітей-інвалідів особистісних порушень, певних характерологіч- них рис особистості; взаємини в родинах, де виховуються діти з розумо- вою відсталістю; особистісні особливості матерів, що виховують дітей із розумовою відсталістю тощо. Проблеми емоційного стану батьків у цьому ж аспекті потребують подальшого дослідження. Теоретичним підґрунтям дослідження емоційного вигорання батьків дітей із комплексними порушеннями є філософські та психологічні концепції материнства; принципи системного підходу й аналізу сто- совно психології розвитку особистості; принципи діяльнісного підходу; основні положення концепції психологічного здоров’я; теорії психології взаємин; концептуальні основи сучасної спеціальної психології, методо- логічні та методичні підходи до оцінювання психічного розвитку дитини, новітні психокорекційні технології; теорії дитячо-батьківських взаємин; теоретичні підходи до вивчення емоційного вигорання; фундаментальні поняття про загальні та специфічні закономірності дизонтогенезу, кла- сифікаційні критерії порушення розвитку; концепції емоційних станів у структурі стадій переживання батьками трагедії народження непов- носправної дитини; концепції психології сімейної взаємодії; принципи гуманістичної та сімейної психології. У процесі вивчення змін психологічного стану батьків дітей із комплек- сними порушеннями розвитку найбільш поширеними термінами є «емо- ційне вигорання», «психоемоційне вигорання», «емоційне згорання», «синдром згорання», «психічне вигорання», «психологічне вигорання», «психологічне вигорання особистості».

Посилання

1. Кукурудза Г.В. Психологічна модель раннього втручання: допомога сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушенням розвитку : монографія. Харків : Точка, 2013. 244 с.
2. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. Москва : Просвещение, 2008. 240 с.
3. Бабанов С.А. Синдром эмоционального выгорания. Врач скорой помощи. 2012. № 10. С. 59–65.
4. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. Москва : Наука, 2006. 167 с.
5. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 2-е изд. Санкт-Петербург, 2008. 336 с.
6. Жогно Ю.П. Синдром эсоционального сгорания педагога как аспект организации учебно-воспитательного процесса. Научный вестник ЮГПУ им. К.Д. Ушинского. 2007. № 3–4. С. 80–87.
7. Карамушка Л.М., Гнускіна Г.В. Психологія професійного вигорання підприємців : монографія. Київ : Логос, 2018. 198 с.
8. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова та ін. Київ, 2004. 264 с.
9. Титаренко Т.М., Кляпець О.Я. Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин : науково-методичний посібник. Київ : Міленіум, 2007. 142 с.
10. Базалева Л.А. Отношение матери к ребенку в связи с ее эмоциональным «выгоранием». Гуманизация образования : научно-практический журнал. 2009. № 6. С. 88–93.
11. Соколова Г.Б. Особливості емоційного вигорання батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна. Наука і освіта. 2018. № 5–6. С. 118–122.
12. Андрейко Б.В. Психологічна допомога батькам дітей з порушенням розвитку. Психологія і особистість. 2016. № 2 (10). С. 58–64.
13. Мілютіна К.Л., Івашова О.О. Вплив батьківського ставлення до дітей із розладами аутистичного спектру на перспективу інклюзивного навчання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2017. Вип. 5 (1). С. 98–102.
14. Островська К.О. Психологічні особливості ставлення матерів до їх здорових дітей та дітей з обмеженими можливостями. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 19 «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія» : збірник наукових праць. 2015. Вип. 29. С. 213–219.
15. Ткачева В.В. Технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в развитии. Москва : АСТ: Астрель, 2007. 320 с.
16. Маркова М.В., Ветрила Т.Г. О разработке комплексной системы медико-психологической реабилитации семей, воспитывающих ребенка с нарушением психического развития. Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2009. № 2 (22). С. 38–45.
17. Забабурина О.С., Максименко О.В., Савина Е.А. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития : пособие для педагогов-психологов. Москва : Владос, 2008. 223 с.
18. Кришталь В.В. Системная семейная психотерапия нарушений здоровья семьи. Медицинская психология. 2007. Т. 1. № 2. С. 3 –8.
19. Душка А.Л., Мартынюк Ю.А. Оказание психологической помощи семье в ситуации постановки ребенку диагноза ДЦП. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. 2011. № 1-12. С. 254–262.
20. Царькова О.В. Особливості допомоги батькам, які виховують дітей з особливими потребами. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 23. С. 687–697.
21. Шульженко Д.І. Особливості психологічної роботи з емоційними станами батьків дітей з психофізичними порушеннями раннього віку. Психологічний часопис. 2017. № 5 (9). С. 173–180.
Опубліковано
2020-11-05