СТИЛІ УПРАВЛІННЯ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ (У КОНТЕКСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЗМІН): ЗВ’ЯЗОК ІЗ ЧИННИКАМИ МЕЗО- І МІКРОРІВНЯ

  • А. О. Клочко Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: освітні організації, «Традиціоналіст», «Реаліст», «Вільнодумець», традиційні та інноваційні стилі управління, організаційно- функціональні характеристики організації, організаційно- професійні та соціально- демографічні характеристики менеджера

Анотація

Управлінська діяльність за умов інноваційних змін в освітніх організа- ціях передбачає необхідність переосмислення стилю управління мене- джера освіти, зокрема вивчення зв’язку із чинниками мезо- та мікро- рівня. Емпірично досліджено зв’язок між типами менеджерів освітніх організацій (у контексті ставлення до змін) та організаційно-функціо- нальними, організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками. Виділено три типи менеджерів освітніх організацій (у кон- тексті ставлення до змін): «Традиціоналіст», «Реаліст», «Вільнодумець». Констатовано, що менеджери, які належать до типів «Реаліст» і «Віль- нодумець», використовують інноваційні стилі управління, а менедже- ри-«Традиціоналісти» – традиційні стилі (у контексті ставлення до змін). Серед менеджерів освітніх організацій недостатньо представлені ті, що використовують інноваційні стилі управління (у контексті ставлення до змін). Встановлено вплив чинника «термін існування освітньої організа- ції» на вираженість менеджерів освіти типу «Вільнодумець», які вико- ристовують інноваційні стилі управління. Не виявлено статично значу- щого зв’язку з такими характеристиками організації, як «тип навчального закладу», «місце розташування організації», «кількість осіб, котрі пра- цюють в організації», «кількість дітей, які навчаються у закладі», «статус організації в освітній системі міста (області)». Встановлено статистично значущі зв’язки між типами менеджерів освітніх організацій (у контексті ставлення до змін) та організаційно-професійними та соціально-демогра- фічними чинниками, що належать до мікрорівня: посада, рівень освіти, стать, наявність дітей. Не виявлено статистично значущого зв’язку між типами менеджерів освітніх організацій (у контексті ставлення до змін) та такими організаційно-професійними характеристиками, як «тип освіти», «стаж трудової діяльності», «стаж на посаді», «кваліфікаційна категорія», та «педагогічне звання», а також соціально-демографічними чинниками (вік, сімейний стан) менеджерів освіти. Врахування виявле- них закономірностей може сприяти психологічному забезпеченню роз- витку інноваційних стилів управління у менеджерів освіти.

Посилання

1. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська С.М., Шканова О.М. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 502 с.
2. Гончаров М.А. Основы менеджмента в организации : учебное пособие. Москва : КНОРУС, 2006. 480 с.
3. Карамушка Л.М. Комплекс методик для вивчення особливостей та детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій. Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. 2014. Т. 1. Вип. 40. С. 9–15.
4. Карамушка Л.М. Психологія управління : навчальний посібник. Київ : Міленум, 2003. 421 с.
5. Карамушка Л.М., Клочко А.О. Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у контексті розвитку емоційного інтелекту: зв’язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2019. № 2–3 (17). С. 47–57.
6. Карпов А.В. Психология менеджмента. Москва : Гардарики, 2005. 584 с.
7. Кэмпбел Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент. Москва : Проспект, 2003. 336 с.
8. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика. Київ : Екс Об, 2001. 512 с.
9. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: навчальний посібник. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2008. 435 с.
10. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. Київ : Академвидав, 2003. 568 с.
11. Реан А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2006. 479 c.
12. Тебекин А.В., Касаев Б.С. Менеджмент организации. Москва : КНОРУС, 2008. 416 с.
13. Толочек В.А. Организационная психология: управление персоналом. Москва : Баярд М, 2004. 175 с.
14. Фрайлингер К. Управление изменениями в организации. Москва : Книгописная палата. 2002. 264 с.
Опубліковано
2020-11-05