ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ДОРОСЛОСТІ

  • Н. Ф. Шевченко Запорізький національний університет
  • О. О. Саміташвілі-Бірюк Запорізький національний університет
Ключові слова: механізми психологічного захисту, копінг-стратегії, система психологічного захисту, дорослий вік

Анотація

У статті викладені результати емпіричного дослідження особливостей системи психологічного захисту особистості в період дорослості. Установлено, що система психологічного захисту особистості в різні періоди дорослості характеризується суб’єктивною динамікою, яка відбивається у взаємозв’язку несвідомих і свідомих компонентів психіки – захисних механізмів і копінг-стратегій. У ході дослідження встановлено, що прояв певних механізмів психологічного захисту залишається майже незмінними в аспекті віку. Найменш варіативні показники: механізми витіснення, проєкції, регресії, компенсації. До найваріативніших показників віднесено механізми заміщення, інтелектуалізації, заперечення, реактивних утворень. Провідними механізмами психологічного захисту в обох періодах дорослого віку виявилися заперечення, витіснення та регресія. У ході вивчення специфіки прояву стилів копінг-поведінки виявлено, що прояв певних стилів залишається майже незмінними в аспекті віку. Найменш варіативні показники: проблемно орієнтований стиль копінгу, орієнтація на соціальне відволікання. До найваріативніших показників віднесено емоційно орієнтований стиль копінгу, орієнтацію на уникнення. Провідними стилями копінг-поведінки в ранньому дорослому віці виявилися проблемно орієнтований стиль копінгу, орієнтація на соціальне відволікання; в середньому віці – проблемно орієнтований стиль копінгу, емоційно орієнтований стиль копінгу. Дослідження стратегій поведінкової активності в стресових умовах дозволило виявити, що прояв певних стратегій залишається незмінними в аспекті віку. Найменш варіативні показники: стратегії поведінкової активності А1, Б1, Б. До найваріативніших показників можна віднести стратегії поведінкової активності А. Провідними стратегіями поведінкової активності в стресових ситуаціях виявилися: тип А – в ранньому дорослому віці (гіперактивність, нетерплячість, імпульсивність), тип АБ – у середньому віці (збалансованість, впевненість, емоційна стабільність). За допомогою математико- статистичного аналізу експериментальних даних припущення про те, що система психологічного захисту особистості характеризується певною специфікою в різні періоди дорослості, підтвердилося. Ця специфіка відбивається в динаміці прояву несвідомих (механізмів психологічного захисту) й усвідомлюваних (копінг-стратегії) компонентів психіки.

Посилання

1. Грановская Р.М. Психологическая защита. Санкт-Петербург : Речь, 2007. 476 с.
2. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни : монография. Кострома : Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, 2010. 296 с.
3. Лапкина Е.В. Защитная система личности в разные периоды взрослости : дисс. ... канд. психол. наук : 19.00.01. Ярославль, 2012. 166 с.
4. Никольская И.М. Совладающее поведение в защитной системе человека. Психология совладающего поведения : материалы Международной науч.-практ. конф. Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. С. 52–54.
5. Субботина Л.Ю. Структурно-функциональная организация психологической защиты личности : автореф. … докт. психол. наук : 19.00.03. Ярославль, 2006. 46 с.
6. Гошовська О.Я. Сутнісна специфіка й диференціація психозахисних механізмів особистості. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. 2015. Вип. 2. С. 155–160.
7. Эриксон Е.Х. Восемь возрастов человека. Детство и Общество. Санкт-Петербург : Речь, 2002. С. 235–259.
8. Плутчик Р., Келлерман Г., Конт Х. Тест-опросник механизмов психологической защиты (Life Style Index) / адаптация Л.Р. Гребенникова (руководство по использованию). Москва, 1996. 18 с.
9. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. Санкт-Петербург : Питер, 2016. 160 с.
10. Фрейд 3. Я и Оно. Москва : Эксмо, 2019. 160 с.
11. Яценко Т.С. Особливості взаємозв’язку між свідомою та несвідомою сферами психіки суб’єкта. Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал. 2002. Вип. 4 (8). С. 99–110.
12. Carver С.S., Scheier M.F., Weintraub J.K. Assessing coping strategies: а theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology. 1989. V. 56. P. 207–227.
13. Zimmer-Gembeck M.J., Skinner E.A. Adolescents’ coping with stress: development and diversity. Prevention Researcher. 2008. No. 15. P. 3–7.
Опубліковано
2021-02-15
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ