ОБ’ЄКТИВНІ І СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ДО СКЛАДАННЯ ЗНО

  • Л. М. Штомпель Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: адаптація, психологічна адаптація учнів, адаптивна поведінка, стресогенна ситуація, адаптаційний потенціал, особистість

Анотація

У статті здійснено аналіз об’єктивних і суб’єктивних чинників психологічної адаптації учнів до складання ЗНО. Процедуру проходження учнями ЗНО визначено як стресогенну ситуацію в житті учнів-випускників, оскільки проходження ними тестування супроводжується такими виявами: емоційна збіднілість, самодепривація, дезорганізованість, відчуття зупинки або нестачі часу, самозаглибленість. Обґрунтовано, що це пов’язано із динамічністю подій, необхідністю швидкого прийняття правильних рішень, внутрішнім дисонансом у свідомості учнів між «хочу» і «можу». Доведено, що суперечність між бажаним, наявним і належним спричиняє появу стійких негативних емоцій, зокрема почуття безпорадності, безсилля і розпачу. Успішність же адаптаційного процесу підтверджується конструктивними психічними змінами, переходом випускників на вищий рівень особистісного розвитку, набуттям впевненості і віри у себе, власні можливості, підвищенням самооцінки молодої людини. Адаптацію учнів до складання ЗНО визначено як процес пристосування психічної, фізичної і функціональної організації особистості учня до нових умов і методів визначення рівня навчальних досягнень. Адаптацію як процес і адаптивність як здатність (вроджену і набуту) особистості до адаптації розглянуто як надзвичайно важливі передумови проходження тестування без негативних відчуттів дискомфорту, тривожності, напруженості і стресу. Обґрунтовано, що формування відповідної адаптивної поведінки учнів залежить від низки чинників як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Основним завданням психологічної адаптації учнів до складання ЗНО визначено формування у них стійкої психологічної і фізичної готовності застосувати усі свої ресурси й продемонструвати за короткий термін часу максимально високий рівень відповідних знань, умінь і навичок у нових незвичних умовах. Під час емпіричного дослідження було встановлено, що статистично значимими суб’єктивними чинниками процесу психологічної адаптації школярів до складання ЗНО є емоційний компонент – рівень ситуативної тривожності, рефлексивний – показник самооцінки досліджуваних і поведінковий компонент – копінг-стратегія, спрямована на пошук соціальної підтримки у стресогенних ситуаціях.

Посилання

1. Шапар В.Б. Адаптація. Сучасний тлумачний психологічний словник. Х. : Прапор, 2007. 640 с.
2. Шафранская К.Д. Адаптивные реакции при психических состояниях человека. М. : Академ. книга, 1994. 174 с.
3. Штомпель Л.М. Особливості психологічної адаптації учнівської молоді до складання ЗНО. Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали XІI Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції. (Київ, 20-21 травня 2020 року). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. С. 371–374.
4. Ващенко І.В., Іваненко Б.В. Психологічні ресурси особистості в подоланні складних життєвих ситуацій. Проблеми сучасної психології, 2018. Випуск 40. С. 33–49.
5. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 330 с.
6. Авдеенко А.С. Психологическая адаптация студентов вуза. Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области, 2016. Т. 4. № 2(13). С. 4–8.
7. Семаго Н.Я. Как миновать кризис первой четверти. Школьный психолог. 2006. № 9. С. 33–35.
8. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию : курс лекций. М. : «ЧеРо» при участии издательства «Юрайт», 2002. 336 с.
Опубліковано
2021-02-15
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ