МЕТОДОЛОГЯ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ В ЇЇ ПРАЛОГІЧНІЙ СУТНОСТІ

  • Т. С. Яценко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  • Л. Я. Галушко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
  • С. О. Манжара Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: активне соціально-психологічне пізнання (АСПП), архаїзми, глибинне пізнання, дуалізм, закон співпричетності, імпліцитний порядок, пралогічне мислення

Анотація

Проблема глибинно-корекційного пізнання в його пралогічності розглядається в контексті цілісного, холістичного підходу до розуміння психіки. Стаття вперше підіймає проблему ролі пралогічності мислення суб’єкта, що має вплив на організацію груп АСПП. Акцентується увага на засадничих принципах функціонування групи АСПП, які створюють передумови безконфліктності взаємин, що каталізує виявлення пралогічних параметрів психіки. Останньому сприяє як візуалізована самопрезентація учасників АСПП, так і діалогічна взаємодія психолога із респондентом. У роботі стверджується про можливість невидимого поєднання логічного мислення із пралогічним. У дослідженні представлено характеристики пралогічного мислення в їхній нейтральності до суперечностей, обґрунтовується пралогічна сутність імпліцитного порядку. Розкрито проблеми глибинного пізнання та шляхи їхнього подолання, зокрема ті, які пов’язані з пралогічним мисленням та архаїчною заданістю «імпліцитного порядку» психіки, які полягають у суперечливій сутності його складників, підвладних закону «співпричетності», відкритому Л. Леві-Брюлем. Стаття розкриває передумови результативності діагностико-корекційного процесу АСПП, який підпорядкований закону про «позитивну дезінтеграцію психіки та вторинну інтеграцію на більш високому рівні її розвитку». У роботі доведено, що основні проблеми глибинного пізнання психіки передбачають урахування мотиваційного потенціалу архаїзмів, зокрема позадосвідних утворень у їхній інтегрованості з індивідуалізованими характеристиками суб’єкта. Розкриваються особливості введення допоміжних (опредметнених) засобів у процес глибинного пізнання, що посилює його об’єктивність. Зміст статті торкається проблеми дуалізму психіки, який притаманний не лише функціонуванню сфер свідомого і несвідомого, але й відповідному латентному впорядкуванню візуалізованих виявів психіки, що відображає «Модель внутрішньої динаміки психіки», зокрема символ «Інь-Ян».

Посилання

1. Андрущенко В.П., Яценко Т.С. Философско-психологические проблемы методологии познания психики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологія : зб. наукових праць. Київ, 2012. № 36(60). С. 7–20.
2. Анохин П.К. Избранные труды. Кибернетика функциональных систем. Москва, 1998. 290 с.
3. Галузевий стандарт вищої освіти (розроблений під керівництвом Т. Яценко). Напрям підготовки: 0101 – Педагогічна освіта. Спеціальність: 6.010100 – Практична психологія. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Київ, 2005. 325 с.
4. Гроф С. Космическая игра. Москва, 2000. 256 с.
5. Кляйн М. Психоаналитические труды. В 7 т. Т. 2. Любовь, вина и репарации и другие работы. 1929-1942 гг. Ижевск, 2007. 386 с.
6. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. 1930. 344 с.
7. Левин К. Динамическая психология : избранные труды. Москва, 2001. 572 с.
8. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб : Евразия, 1999. 400 с.
9. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2006. 382 с.
10. Прибрам К. Языки мозга. Москва, 1975. 463 с.
11. Психодинамічна парадигма. Наукова школа академіка НАПН України Тамари Яценко : колективна монографія. Дніпро, 2019. 350 с.
12. Ранк О. Бессознательное и формы его проявления. Психоанализ и русская мысль. Москва, 1994. 384 с.
13. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва, 1994. 480 с.
14. Судаков К.В. Динамические стереотипы или информационные отпечатки действительности. Москва, 2002. 127 с.
15. Тихомиров О.К. Психология мышления. Москва, 1984. 269 с.
16. Философия. Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. Москва, 2006. 1072 с.
17. Фрейд З. «Я и Оно» : сборник. Санкт-Петербург, 2011. 288 с.
18. Хокінг С. Вселенная. Три книги о пространтсве и времени. Санкт-Петербург, 2014. 366 с.
19. Хрестоматия по истории психологии / Ред. П.Я. Гальперин, А.Н. Ждан. Москва, 1980. 296 с.
20. Юнг К.Г. и современный психоанализ. Хрестоматия по глубинной психологи. Выпуск 1. Москва, 1996. 248 с.
21. Яценко Т.С. Психологические основы активной подготовки будущего педагога к общению с учащимися : дис. докт. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология». Киев, 1989. 432 с.
22. Яценко Т.С. Символіка сновидінь і психомалюнків. У кн. Психологічні основи групової психокорекції. Київ, 1996. 263 с.
23. Яценко Т.С. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков (глубинно-психологический аспект) / Т.С. Яценко, Я.М. Кмит, Л.В. Мошенская. Москва, 2000. 193 с.
24. Яценко Т.С., Глузман А.В. Методология глубинно-коррекционной подготовки психолога. Днепропетровск, 2015. 396 с.
25. Яценко Т.С. Самодепривація психіки та дезадаптація суб’єкта. Київ, 2015. 280 с.
26. Яценко Т.С. Категорії «принцип додатковості» та «імпліцитний порядок» у глибинному пізнанні психіки. Психологія особистості. Івано-Франківськ, 2017. № 1(8). С. 15–23.
27. Яценко Т.С. Психоаналіз репродукцій художніх творів у підготовці психологів : навчальний посібник. / Яценко Т., Бондар В., Галушко Л., Камінська А., Педченко О. Дніпро-Київ, 2018. 300 с.
28. Яценко Т.С. Архаїчний спадок психіки: психоаналіз феноменології проблеми. Дніпро, 2019. 283 с.
29. Яценко Т.С. Глибинна психологія: діагностика та корекція тенденції до психологічної смерті. Навч. посіб. / Яценко Т.С., Глузман О.В., Калашник І.В. Ялта, 2008. 204 с.
30. Yatsenko T. Implicit order and functional efficiency in the deep knowledge of the psyche. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Kyiv, 2018. № 25(1). C. 23–37.
31. Yatsenko T. The laws of the psyche in their universal functionality: professional training of a practical psychologis. Technologies of intellect development. Vol 3. № 1. 2019. Режим доступу: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current.
Опубліковано
2021-02-15
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ