АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПСИХОСОМАТИЧНИМИ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

  • М. С. Компанович Український католицький університет
Ключові слова: психокорекційна програма, саморегуляція, емоційні переживання, підлітки, психосоматичні серцево-судинні захворювання

Анотація

На підставі проведеного комплексного емпіричного дослідження емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями окреслено ключове завдання психологічної корекції, а саме розвиток здатності до саморегуляції. Застосовано інтроспекцію та рефлексію в контексті наративів досліджуваних. Простежено динаміку розвитку здатності до саморегуляції емоційних переживань підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями. Виявлено способи відреагування емоційних переживань у груповій динаміці через ідентифікаційний, регуляційний, аналітичний та інтеграційні блоки. Використано методичні підходи, які допомагають поглибити самопізнання особистості, виявити її внутрішні відреагування, пізнати та коригувати патогенні емоційні переживання. Застосовано такі методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез та узагальнення теоретичних та емпіричних досліджень емоційних переживань як клініко-психологічного феномена в психосоматичному підході та їхній взаємозв’язок із серцево-судинною нозологією; емпіричні: анкетування, напівструктуроване клінічне інтерв’ю, анамнестична бесіда, спостереження, аналіз наративів з використанням інтроспекції та рефлексії. Окреслено особливості сімейної ситуації та нозологічну обтяженість як детермінацію негативних емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями. Підтверджено, що сприятливість сімейної ситуації та контейнуюча функція батьків стає прототипом розвитку здатності особистості до саморегуляції своїх емоційних переживань. Застосовано інтроспекцію та рефлексію в контексті власних наративів досліджуваних для формування здатності до саморегуляції емоційних переживань. У межах психокорекційної програми розроблено та апробовано щоденник інтроспекції та рефлексії емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями.

Посилання

1. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма и отклонения. Москва : Педагогика, 1990.144 с.
2. Католик Г.В. Професійне становлення психолога в контексті психологічної допомоги дітям та молоді. Соціогуманітарні проблеми людини. 2012. № 6. С. 204–214.
3. Католик Г.В., Компанович М.С. Особливості професійної Я-концепції психолога у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Психологія». 2016. Вип. 2. С. 178–189.
4. Лебедева С.Ю. Коррекция неблагоприятных эмоциональных состояний функционирования комнаты психологической разгрузки. Харьков : АССА, 2002. 92 с.
5. Максименко С.Д. Переживання як психологічний механізм саморозвитку особистості. Педагогічний процес: теорія і практика. Київ : EZKMO, 2005. Вип. 3. С. 343–361.
6. Максименко С.Д., Соловєнко В.О. Загальна психологія. Київ : МАУП, 2000. 256 с.
7. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Москва : ТЦ Сфера, 2005. 512 с.
8. Психология эмоций / В.К. Вилюнас и Ю.Б. Гиппенрейтер. Москва : МГУ, 1984. 288 с.
9. Степанова Н.М. Психокорекційні заходи в комплексному лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця. Медицинская психология. 2010. Т. 5, № 4 (20). С. 28–35.
10. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. Москва : Независимая фирма «Класс», 2005. 576 с.
11. Яценко Т.С., Кмит Я.М., Мошенская Л.В. Психологическая интерпретация комплекса тематических психорисунков (глубинно-психологический аспект). Москва : СИП РИА, 2000. 194 с.
Опубліковано
2021-02-15
Розділ
РОЗДІЛ II. МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ