МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

  • А. М. Баранова Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: лідер, лідерство, лідерські якості, лідерський потенціал, юнацький вік, соціально-психологічні чинники лідерського потенціалу, теоретична модель

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей розвитку лідерського потенціалу в юнацькому віці. У результаті проведеного теоретичного аналізу проблеми з’ясовано, що процес формування ефективного лідера значною мірою залежить від створених для цього відповідних умов. Так, вивчення соціально- психологічної вітчизняної і зарубіжної літератури з проблем лідерства засвідчило, що наявні різні підходи до вивчення феномена лідерства, у структурі яких простежуються чинники формування лідерського потенціалу особистості в юнацькому віці. У статті на основі проведеного теоретичного аналізу першоджерел із проблем лідерства були виділені та розглянуті соціально-психологічні чинники формування лідерського потенціалу в юнацькому віці як комплексний феномен, що об’єднує індивідуальні та групові характеристики спільної діяльності, які у своїй сукупності забезпечують успішне досягнення загальногрупової мети. Метою статті було виділення соціально-психологічних чинників формування лідерського потенціалу в юнацькому віці та побудова моделі соціально- психологічних чинників формування лідерського потенціалу в юнацькому віці. Детально вивчивши всі відомі теорії і підходи стосовно питань лідерства, була виділена низка соціально-психологічних чинників формування лідерського потенціалу, що дало змогу нам побудувати модель, яка розкриває всі залежності формування лідерського потенціалу від конкретних чинників. Відповідно до розгляду сукупності соціально-психологічних чинників формування лідерського потенціалу в юнацькому віці була розроблена та проаналізована модель, яка може розглядатися як методологічна основа дослідження та вдосконалення лідерського потенціалу особистості юнацького віку. Відповідно до цього було визначено мету та завдання, на вирішення яких спрямована така модель. Моделюючи процес формування лідерського потенціалу в юнацькому віці під впливом виділених соціально-психологічних чинників, було враховано такі підходи, як: суб’єктно-діяльнісний, особистісно орієнтований, суб’єкт-суб’єктний, системний, акмеологічний. Під час побудови моделі було виділено соціально-психологічні чинники формування лідерського потенціалу в юнацькому віці. Виділені чинники розподілено на дві загальні групи: зовнішні (об’єктивно-ситуаційні) та внутрішні (суб’єктивно-особистісні).

Посилання

1. Базарова К.Т. Лидерские качества руководителя как социально-психологический феномен. Современный кадровый менеджмент. Вып. 6. Москва : ИПК госслужбы, 2007. С. 25–41.
2. Буряк Т.П. Сучасні підходи до лідерства. Київ : Наук. думка, 2009. 200 с.
3. Вержибок Г.В. Лидерство в социальном и образовательном пространстве : учебно-методическое пособие. Минск : РИВШ, 2012. 362 с.
4. Головешко Б.Р. Про деякі проблеми розвитку лідерських якостей у студентів вищих навчальних закладів. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. 2012. № 32‒33 (36‒37). С. 89–96.
5. Зорина А.В. Педагогические условия формирования лидерских качеств у студентов вузов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Нижний Новгород : РекПол, 2009. 25 с.
6. Кричевский Р.Л. Психология лидерства. Москва : Статут, 2007. 542 с.
7. Махина Т.В. Особенности использования социально-психологического тренинга в целях развития лидерских качеств студентов – будущих менеджеров : дисерт. … кандидат психологических наук : спец. 19.00.05. Москва, 2003. 204 с.
8. Мітлош А.В. Психологічний аналіз лідерської обдарованості членів молодіжних громадських обʼєднань : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Київ, 2007. 20 с.
9. Первитская А.М. Формирование лидерской деятельности в юношеском возрасте : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Москва, 2008. 20 с.
10. Пономарьов О.С. Феномен лідерства у просторі соціальних цінностей. Теорія і практика управління соціальними системами : щоквартальний науково-практичний журнал. Харків : НТУ «ХПІ» 2015. № 3. С. 93–102.
11. Психология лидерства : хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. Минск : Харвест, 2004. – 368 с.
12. Румянцева В.И. Лидер. Санкт-Петербург : СПбГУ, 2016. 256 с.
13. Bartol K.M. Women and men in task groups / Bartol K.M., Martin D.C., Ashmore R.D., Delboca F.K. (eds). The social psychology of female – male relations. New York : Acad. Press, 1986. Pp. 259–310.
14. Bennis W. Leaders: the Strategies for Taking Charge / W. Bennis, B. Nanus. New York : Harper and Row, 2010. 235 р.
15. Cook A. Women and Top Leadership Positions: Towards an Institutional Analysis / Alison Cook and Christy Glass. Gender, Work and Organization. Vol. 21. No. 1. January, 2014.
16. Eagly A.H. Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. Hillsdale, New Jersy : Erlbaum, 1987. 305 p.
17. Fiedler F.E. Leader Attitudes and Group Effectiveness, Westport, CT : Greenwood Publishing Group., 2011.
18. Steinberg L. Age of Opportunity. Lessons from the New Science of Adolescence. Boston, New York : An Eamon Dolan Book, 2014. 255 p.
19. Stogdill R. Personal Factor Associated with Psyhology of Groups. Willey. New York. 2009. P. 106.
Опубліковано
2021-02-16
Розділ
РОЗДІЛ IІI. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ