СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АГРЕСИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

  • В. В. Трофимчук Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: агресивність, агресивність підлітків з адиктивною поведінкою, критерії, показники, рівні, чинник

Анотація

У статті розглядається проблема впливу соціально-психологічних чинників на агресивність підлітків з адиктивною поведінкою. Представлено сутність і структуру агресивності підлітків з адиктивною поведінкою, яка характеризується як інтегрована сукупність якостей особистості підліткового віку, що проявляється в деструктивних діях під впливом будь-яких речовин, котрі змінюють психічний стан. Визначено й обґрунтовано складові частини дослідження агресивності підлітків з адиктивною поведінкою (когнітивна, мотиваційна, афективна, поведінкова), показники (уявлення про вплив об’єкта адикції, потяг до змін психічного стану, прагнення зашкодити, ставлення до себе, емоційна стійкість, вживання психоактивних речовин, демонстрація асоціальних вчинків), рівні (високий. середній, низький). Подано характеристику діагностичних методик визначення рівнів агресивності підлітків з адиктивною поведінкою. Презентовано результати діагностики рівнів агресивності підлітків з адиктивною поведінкою та її складових частин. Виокремлено й проаналізовано зміст основних соціально- психологічних чинників агресивності підлітків з адиктивною поведінкою. Здійснено кореляційний аналіз залежності рівня агресивності підлітків з адиктивною поведінкою від соціально-психологічних (стать, вік, шкільне середовище); медико-психологічних (хронічні захворювання, вид адикції); особистісних (адаптивність, життєва мотивація) чинників. Установлено, що найбільш значущі зв’язки існують між рівнями агресивності підлітків з адиктивною поведінкою та видом адикції, шкільним середовищем, адаптивністю, життєвою мотивацією. Велику увагу приділено аналізу всієї вибірки, що дозволяє простежити загальні тенденції агресивності підлітків з адиктивною поведінкою. Це сприяє розробці якісної програми корекції досліджуваного явища.

Посилання

1. Гайдамашко І.А. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресії підлітків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2013. 20 с.
2. Сергеєва К.В. Профілактика агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05. Київ, 2016. 20 с.
3. Чигаева В.Ю. Исследование склонностей к девиантному поведению у подростков, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детском доме (гендерный аспект). Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2 (2). URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21665 (дата звернення: 11.11.2020).
4. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков в условиях его коррекции. Москва, 1996. 96 с.
5. Волянська О.В. Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. № 3. С. 117–134.
6. Ігнатова О.О. Агресивна поведінка дітей – це крик про допомогу! 2017. URL:http://7.school-info.te.ua/blog/17-psihologija/199-agresivna-povedinka -ditej-ce-krik-pro-dopomogu (дата звернення: 11.11.2020).
7. Савенкова І.І. Суб’єктивна виразність болю при розладах типу «Хронічні неінфекційні захворювання». Вісник Одеського національного університету. 2004. Т. 9. Вип. 8. С. 55–63.
8. Мойсеєва О.Є. Психологія агресивності підлітків : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07. Київ, 2011. 38 с.
9. Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. Москва, 1990. 220 с.
10. Лисенко Л.М. Взаємозв’язок агресивності та соціально-психологічної адаптації у підлітків. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Вип. 3. С. 73–79.
11. Трофімов Ю.Л. Психологія : підручник. Київ, 2008. 560 с.
Опубліковано
2021-02-16
Розділ
РОЗДІЛ IІI. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ