АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СТРУКТУРІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ НАСТАНОВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ

  • О. Ю. Горбачова Криворізький державний педагогічний університет
  • Ю. М. Cошина Криворізький державний педагогічний університет
Ключові слова: цінність, смисл, інтерналізація цінностей, ціннісно-смислова сфера, підліток, формування ціннісно- смислових настановлень

Анотація

У статті подано результати емпіричного дослідження ціннісно-смислових настановлень. Підлітковий вік визначено як один зі складних періодів в онтогенезі людини (відбуваються суттєві зміни у психологічних структурах, виникають нові психічні утворення, формується загальна спрямованість моральних орієнтирів та ціннісно-смислових настановлень). Ціннісно- смислову сферу особистості підлітка представлено як надважливе утворення, яке впливає на поведінку в конкретних життєвих обставинах, що визначає загальну спрямованість особистості, а у кризовий підлітковий період зазнає значних трансформацій. Подано визначення ціннісно-смислових настановлень підлітків як психічне утворення, що є компонентом ціннісно-смислової сфери особистості, виражаються в передготовності до дії та самовираженні й ґрунтуються на системі цінностей, ціннісних орієнтацій та особистісних смислах підлітка. У статті виділено структуру компонентів ціннісно-смислової сфери (когнітивний, емотивний, конативний складники) та уточнено змістові характеристики компонентів ціннісно-смислових настановлень підлітків. Визначено, що свідоме, активне сприйняття та прояв інтеріоризованих цінностей та ціннісних орієнтацій можливі завдяки механізму інтерналізації. Зафіксовано, що психологічні особливості параметру «цінності-знання» полягають у відображенні актуальних потреб підліткового віку у спілкуванні, емансипації. Виявлено психологічні особливості параметру «цінності-смисли», які є відображенням вікових змін в особистості підлітка та пов’язані з розвитком самоаналізу та рефлексії, становленням ідентичності. Встановлено, що параметр «цінності-стимули» характеризується типовими потребами підлітків у встановленні соціальних контактів, самостійності, а також прагненням переживання гострих відчуттів та насолоди. Проведено порівняння результатів емпіричного дослідження за кожним з параметрів окремо у групах хлопців та дівчат-підлітків. Здійснено розподіл емпіричних даних за рівнями сформованості ціннісно-смислових настановлень – творчим та репродуктивним.

Посилання

1. Братусь Б.С. Смысловая сфера личности. Психология личности в трудах отечественных психологов / сост. Л.В. Куликов. Санкт-Петербург : Питер, 2000. С. 130–138.
2. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Москва : Смысл, 2003. 487 с.
3. Канеева И.А. Дидактические основы формирования ценностно-смысловых установок школьников в системе дополнительного экологического образования. Российский психологический журнал. Москва, 2011. Том 2. № 8. С. 57–60.
4. Яковлева А.А. Ценностно-смысловые установки как фактор социальной интеграции инвалидов по зрению : дис. … канд. психол. наук : 19.00.04. Санкт-Петербург, 2009. 176 с.
5. Лавріненко В.А. Психологічні особливості становлення смислової сфери підлітків. Психологія і особистість. Київ, 2013. № 1 (3). С. 59–74.
6. Селивоненко О.Г. Ценностные ориентации как основа формирования мировозренческой структуры личности. Образование и общество. Орел, 1999. № 2. URL: http://www.jeducation.ru/2_1999/59.html.
7. Бархаев Б.П. Педагогическая психология. Санкт-Петербург : Питер, 2009. 448 с.
8. Серый А.В. Система личностных смыслов: структура, функции, динамика. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. 272 с.
9. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. 204 с.
Опубліковано
2021-02-16
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ