СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО ЧИННИКІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

  • Л. П. Журавльова Поліський національний університет
  • М. В. Лаас Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ключові слова: емоційний інтелект, внутрішньоособистісний та міжособистісний емоційний інтелект, емпатія, рефлексія, емоційна саморегуляція, особистісна зрілість

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню поняття емоційного інтелекту, визначенню його внутрішніх чинників та дослідженню особливостей розвитку феномена в юнацькому віці. Метою статті є дослідження статевих особливостей розвитку емоційного інтелекту та його чинників у юнацькому віці. Вибірку досліджуваних склали 25 хлопців та 25 дівчат віком від 15 до 17 років. Використано такі методики: опитувальник «ЕмІн» Д.В. Люсина, тест на визначення інтегральної емпатії у підлітків та юнаків Л.П. Журавльової, методика діагностики емоційної зрілості особистості (МДЕЗО) О.С. Кочаряна, М.А. Півня. Результати вказують на те, що не виявлено статевих відмінностей між показниками загального емоційного інтелекту, проте знайдено достовірні відмінності між внутрішньоособистісним та міжособистісним емоційним інтелектом. Знайдено статистично значущі відмінності між особливостями функціонування чинників розвитку емоційного інтелекту. У юнок домінує міжособистісний інтелект, дуже високий рівень емпатії, сприяння не на шкоду собі, емоційна експресивність, рефлексія. У юнаків домінує внутрішньоособистісний емоційний інтелект, низький рівень інтегральної емпатії, альтруїстична форма емпатії, прийняття власних емоцій, контроль експресії. У юнацькому віці дівчата більш схильні до сприяння не на шкоду собі, а хлопці – до альтруїстичної поведінки. У більшості дівчат виражена емоційна експресивність, хлопці краще приймають власні емоції. Юнаки та юнки ідентифікують власні емоції, усвідомлюють, розуміють причини їх виникнення, можуть їх вербалізувати, раціонально ставляться до минулого емоційного досвіду, розставляють пріоритети у своєму житті. Визначено специфіку впливу чинників на розвиток емоційного інтелекту у юнаків та юнок. Система чинників у дівчат є більш широкою та амбівалентною порівняно з хлопцями. Домінуючими внутрішніми чинниками емоційного інтелекту у дівчат є як нижчі форми емпатії (індиферентність), так і вищі (сприяння не на шкоду собі, альтруїстична емпатія). Антиемпатія є амбівалентним чинником емоційного інтелекту. У юнаків домінуючим внутрішнім чинником емоційного інтелекту є прийняття власних емоцій.

Посилання

1. Андреева И.Н. Понятие и структура эмоционального интеллекта. Социально-психологические проблемы ментальности : материалы 6 международной научно-практической конференции. Смоленск : издательство СГПУ, 2004. С. 22–23.
2. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта / пер. с англ. Москва : И.Д. Вильямс, 2007. С. 23–24.
3. Гарскова Г.Г. Введение понятия «эмоциональный интеллект» в психологическую теорию. Ананьевские чтения – 99 : тезисы научно-практической конференции. Санкт-Петербург : изд-во СПб. ун-та, 1999. С. 25–26.
4. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / пер. с англ. А.П. Исаевой. Москва : ACT Москва, 2009. 478 с.
5. Журавльова Л.П. Діагностика емпатії та її форм у підлітковому та юнацькому віці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2010. Вип. 31 (55). С. 154–161.
6. Журавльова Л.П., Лучків В.З. Дослідження асертивних стратегій поведінки в умовах рекреації. Наука і освіта. 2016. № 9. С. 59–63.
7. Журавльова Л.П., Шпак М.М. Емпатія як психологічний механізм розвитку міжособистісного емоційного інтелекту. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2015. № 3 (25). С. 85–88.
8. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн. Психологическая диагностика. 2006. № 4. С. 3–22.
9. Люсин Д.В. Структура эмоционального интеллекта и связь его компонентов с индивидуальными особенностями: эмпирический анализ. Социальный интеллект: теория, измерение, исследования : сборник научных трудов. № 4. Москва : ИП РАН, 2004. С. 129–140.
10. Носенко Е.Л. Емоцiйний iнтелект: концептуалiзацiя феномена, основнi функцiї : монографiя. Київ : Вища школа, 2003. 126 с.
11. Півень М.А. Розробка методики діагностики емоційної зрілості особистості. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. Т. 11. Ч. 2. Київ, 2013. С. 224–232.
12. Guastello D.D., Guastello S.J. Androgyny, gender role behavior, and emotional intelligence among college students and their parents. Sex Roles: A J. of Research. 2003. Dec. URL: http:// www.findarticles.com/p/articles.
13. Mayer J.D., Salovey P. What is emotional intelligence? Emotional development and emotional intelligence: educational implications. N.Y. : Perseus Books Group, 1997. Р. 3–31.
14. Pietrulewicz B., Zhuravlova L. Significance of relationships and psychosocial adaptation during adolescence. Наука і освіта. 2016. № 5. С. 7–29.
Опубліковано
2021-02-16
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ